دانلود کتاب مقالات فلسفی میرزا فتحعلی آخوندزاده

 

 م.ف.آخوندزاده با آثار علمی_فلسفی خویش در تاریخ اندیشه ی اجتماعی و فلسفی آذربایجان
راهی نو گشود و به مثابه ی اندیشمندی سترگ اندیش و والامنش در اسمان فرهنگ بومی درخشیدن گرفت.
جهان مثبتی که در آثار فلسفی_اجتماعی آخوندزاده که در ربع سوم سده ی 19 پیدا شد بیان زنده و متجسم حوادث تاریخی و جریان های اجتماعی آن زمان بود.
آخوندزاده همپای نیروهای اجتماعی مثبت زمان در فعالیتهای فلسفی-اجتماعی مثبت زمان در فعالیتهای فلسفی-اجتماعی خود از دستاوردهای فرهنگی جهانی سود می جست.
همپای مرده ریگ علمی-فلسفی اندیشمندانی چون نظامی.فضولی.شبستری.شمس تبریزی.بهمنیار و میرزا شفیع با اثار و افکار بلینسکی.فردوسی. جلال الدین رومی.ولتر.اسپینوزا و ... اشنا بوده و در اثار خود به تبلیغ اندیشه های پیشتاز آنان می پرداخت و منطبق بر شرایط تاریخی جدید این اندیشه ها را متکامل می ساخت.
آخوندزاده در سایه ی شناخت درست از میراث فرهنگی.نیازهای ادبی.فلسفی و هنری ملل خاورمیانه را درک میکرد و راه تکاملی انان را هموار می ساخت.

 انچه که اخوندزاده را با اندیشمندان گذشته یکی می ساخت اندیشه های مترقی انان بود.جهانی مانند ایده های ازادی طلبانه نظرگاهای علمی مبارزه در راه ادبیات پیشرو.فرهنگدوستی و مانند آن بود.
بیشترین اهمیت آخوندزاده در آن است که به میراث علمی-فلسفی گذشته با نظری انتقادی می نگریست.این اندیشمند بزرگ در اثار خود به وضوح موافقت یا مخالفت خود را با این یا ان ایده و اندیشه بیان می دارد و با دانشمندان گوناگون به بحث و مجادله بر می خیزد و حقیقت را پس از مباحثه یی گسترده اشکار میسازد.

برای خرید کتاب مقالات فلسفی میرزا فتحعلی آخوندزاده نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 آخوندزاده در بحثفلسفه و در تعیین نسبت روح به مستی و شعور به ماده بینش عینی داشت. به نظر او ماده نخستین و شعور دومین عنصر پیدا شده است.
هر دو شمور محصول این عنصر است.بطور کلی اشیا و پدیده های گوناگون جهان.تظاهرات مختلف این عنصرند

 

 

دانلود کتاب مقالات فلسفی میرزا فتحعلی آخوندزاده