دانلود کتاب هشت بهشت اثر میرزا آقا خان کرمانی, شیخ احمد روحی

 

 در شرح حال جامعی که راجع بمیرزا آقاخان دانسته اند ولی بنا بمفاد نامه های که بخط میرزا آقاخان کرمانی که ضمن نوشتجات پرفسور براون در کتابخانی دانشگاه کمبریج موجود است.

و گراور آن قسمت از نامه هم در این اول این کتاب اورلده شده معلوم میشود که روح و حقیقت مطالب این کتاب که از آن به فلسفه نظری تعبیر نموده از بحر عمیق علم و دانش استاد انها اقا سید جواد کربلایی که از حروف حی نقطه اولی و مولد و موطنش شیراز بوده سرچشمه گرفته.

و ترکیب بندی عبارات و جملات کار ان دو یار جانی و رفیق ایمانی است که نه تنها در دوران حیات و رسم و راه زندگی با یکدیگر همراه و همدم بوده اند بلکه مراحل دوستی و اتحاد و یگانگی را بدرجه اعلی رسانده.

و در راه یک هدف و یک مقصد و در یک وقت در تبریز بدستور محمدعلی نیرزا ولیعهد بشهادت رسیده نام نامی خود را در صفحات تاریخ ازادی و بیداری ایران برای همیشه ثبت نموده اند.

و اگر بخواهیم حث مطلب ادا شده باشد بهتر است تعبیر دیگر بگوییم که روح توحیدی و یگانگی که در خقیقت جوهر و عصاره شریعت بیان است.

چنان در ان سه تن بابی دانشمند که هریک نجم فروزنده ای بود قوی و اصلی و فطری شده که اسم و رسم و من و ما از بین انها محو گردیده و باسانی میتوان هرسه راه نفس واحد و مولف کتاب حاضر دانست.

و هر چند قسمتی از ان در شرح و تفسیر کتاب بیان نازل شده ولی چون پاره ای مطالب را نیز متظمن است که با بیان مطابقت ندارد .

برای نمونه بچند مورد از ان موارد در پای صفحات مربوطه اشره گردیده و در چاپ کتاب حاضر تا انجا که ممکن بوده از نسخ خای مورد اعتماد استفاده شده است.

 

 

برای خرید کتاب هشت بهشت نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب هشت بهشت اثر میرزا آقا خان کرمانی, شیخ احمد روحی