دانلود کتاب میرزا آقاخان کرمانی : پدر فلسفه ی تاریخ ایران اثر بهرام روشن ضمیر

 

.

در میان نوشتارهاي میرزا آقاخان گاه پیشبینیهايشگفتانگیزي دیدهمیشود.میدانیم که بشر از سالهاي پایانی سده19پیشرفت خود در انقلاب صنعتی را بیش از پیش و با شتاب خیرهکنندهاي در ساخت جنگافزارها و ماشینهايکشتار جمعی به کار گرفت.که نمونه آن جنگ جهانی یکم و نقطه اوج آن جنگ جهانی دوم و بمباران اتمی ژاپن بود.در این دوران دانشمندان صلح جو ازنوبل،مخترع دینامیت گرفته تاآینشتاین،مبتکر فیزیک هستهاي،از اینکهمیدیدند دستاوردهاي علمی آنان در زمینه کشتار و جنگافروزي به کارمیرود افسرده گشته و حتیمیدانیم که نوبل و پس از او پیروانش براي رویارویی با این پدیده»جایزه صلح«را بنیاد گذاشتند.از آن زمان بخش بزرگی از اندیشمندان جهان،بشریترااز نابودي ترساندهاند.»حمله اتمی آمریکا به ژاپن«که در چند ثانیه چند صد هزار انسان را نابود کرد، تاییدي بود بر این تئوريها.تجهیز اردوگاه شرق به بمب اتم هراس جنگ اتمی که کره زمین را به نابودي میکشاند، را بر بشریت چیره کرد.ولی به مرور وارون این نظریه اثبات شد.تا آنجا که بمب اتم را»بمب صلح«خواندند.چراکه آمریکا و شورويهرگز جنگ سرد خودرا گرم نکردند.و از زمانی که هند و پاکستان اتمی شدند، جنگیمیانشاننشد.چین اتمی به تایوان مورد پشتیبانی آمریکا حمله نکرد و قدرتهاي اروپایی با هم وارد منازعه نشدند.

 

برای خرید کتاب میرزا آقاخان کرمانی : پدر فلسفه ی تاریخ ایران اثر بهرام روشن ضمیر نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دیدگاه دینی درباره پیدایش دینمینویسد:"ریشه معتقدات دینی ترس و بیم بود.نسبت به مظاهر طبیعی و ندانستن چگونگی آنها.پس انسان هر تغییري که در عوامل طبیعی رخمیداد آنرا نتیجهيارادهيخدایان طبیعت میانگاشت.مثلا همین که آفتاب وستارگان درخشیدنمیگرفتند گمانمیبرد که خدایان نسبت به وي بر سر لطف و مهربانی آمده اند.پس در برابر آنها اظهار سرور و اداي شکر معبودمینمود.و آنگاه که شب فرا میرسید یا ابر رخساره خورشید را مستورمیداشت تصورمیکرد که خدایان خشمگین شدهاند.پس دست به جانب آسمان دراز کرده به زاريمیپرداخت.همین جا بود که براي جلب محبت و استرحام دیوان تصور عبادت پیدا شد.معتکف شدن در مغارههاو نخوردن غذا و ننوشیدن آب از جمله عبادات شد.بعدها قربانی نیز معمول گردید.

 

در واقع علم و دانش و عقل و بینش هماره مخالف دین و کیش است خاصه در آن ملت که قانون شریعت بر وفق طبیعت ایشان نهاده نشده است.پس میزان و برهان ما در تصدیق مذهب و ادیانهر ملت این است که هرگاه کیشی موافق منش و موافق وضع معیشت ملتی تاسیس شود چه در تمدن و اخلاق و چه در علوم و ترقی اسباب پیشرفت آن ملت گردد آن کیش را دین بهین و آن مذهب را آیین متین دانیم.و الا به هیچ نشمرده سهل است طاعون مهلک و بلاي مرض انگاریم...گمان ندارم هیچ کیشی تاکنون به طبع ایرانیان موافق دین زرتشت شده باشد.زرتشت آن عقل بزرگ آیینی براي پروگره و نظام و ترقی ملت ایران موافق طبیعت آورد که با مقتضیات آن عصر کمتر خطا در آن دیده شده است

 

 

 

 

دانلود کتاب میرزا آقاخان کرمانی : پدر فلسفه ی تاریخ ایران