دانلود کتاب گل بر گسترده ماه اثر رضا براهنی

 

 

 کتاب گل بر گستره ماه از آثار ارزشمند رضا براهنی است که در اواخر دهه چهل در شهر شیراز بچاپ رسید.

و افسوس که این دفتر شعر خواندنی هرگز تجدید چاپ نشد. نام کتاب گل بر گستره ماه شامل یک تذکره کوچک تغزل در هفتاد و سه صفحه در سال هزار سیصد و چهل و هشت نوشته و توسط انتشارات نوید شیراز بچاپ رسید.

 صدای او که صدائی است در کرانه صبح
ترا به یاد چمن های سبز می خواند
تو در برابر او یا کنار دستانش به روی صندلی سبز در زمینه نور که نور سبز و سپیدی است نشسته ای
و آسمان که درورای درختان ستاره هایش را به روی چهره بیدار خود پراکنده ست نشسته است
و آسمان از آن زمینه سبز و سپید بیخبر است.
نسیم گر بوزذ سبزتاب خواهد بود .همان زمینه سبز و سپید خواهد بود
و اسمانی کزآن زمینه سبز و سپید بیخبر است.
تومی گذاری او حرفهای سبزش را به یک درخت بگوید.
چراکه می دانی درخت تشنه جادوی حرف های پر از سبزه ست.
تو می گذاری او دست های سبزش را که در کرانه صبح است بنگرد خاموش
چرا که صبحی می خواهی که یشکفد زاقالیم سبزشیفتگی

تو می گذاری او در فلق سکوت کند که بشنوی زسکوتش ترنمی همه جاگیر را که نورانی است.
به روی صندلی سبز در زمینه نور که نور سبز و سپیدی ست نشسته ای
کجاست او؟ نشسته مثل گیاهی بلند رویاروی
تو می توانی مثل گیاهی بلند رویاروی. تو می توانی از گیسوان مرطوبش هزار ابر برای هزار تشنه بباری .
کجاست او؟ نشسته مثل گیاهی بلند رویاروی. بهوش باش نگاه می کندت از آن بلندی افراشته از آن بلندی گلها نگاه می کند و آنچنانکه تو حتی نامت را از آفتاب و زمیت پس میگیری
انچه که خواندید بخشی از تغزل استاد رضا براهنی است از صفحه سی و دو تا صفحه سی پنج با نام دعا کنیم که عاشق تباه خواهد شد از دفتر شعر گل بر گسترده

 

 

 

برای خرید کتاب گل بر گسترده ماه اثر رضا براهنی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب گل بر گسترده ماه