دانلود دیوان شمس الشعرا سروش اصفهانی

 

 چنین گوید گردآورنده این دیوان که چون کار تصحیح و مقابله دیوان سروش به پایان آمد ،
وطبع و انتشار آن صورتی قطعی گرفت و نسخه اصلی مکتوب آن به چایخانه رفت ، لازم می نمود که دیباچه یی شامل ترجمة حال سخنور باشرح اوضاع ادبی و اجتماعی محیطی که وی را در دامان خود پرورده بود، و بیان ویژگیهای سبک سخنوری او و میزان نفوذ و تأثیر استادان سلف در شعر وی و نیز بیان نوادر لغات وتركيبات و فواید تاریخی و اجتماعی و لغوی و دستوری که از آن بازتوان جست ، ونقد شعر او بر طبق موازین هنر شاهری وفن المد الشعر پرداخته آید ؛ و آنچه از احوال و آثار سروش ارباب ذوق و ادب و تحقیق را در بایست است. لااقل به اجمال باز نموده شود . ازین روی در همان هنگام که راقم نمونه های مطبعی را برای پیراستن از غلطها در مطالعه می گرفت، آنچه را که در آن گمان قایدتی میبرد بر یادداشتی تعلیق می کرد و به کناری می نهاد ا در تدوین مقدمه از آن سود جوید؛ و هم برای بدست کردن مآخذی که در باره این شاعر توانای قرن سیزدهم سخنی گفته با نکته یی باز رانده بودند کمر را استوار دربسته و به تکاپوی طلب برخاسته مدارک و اسناد بسیار از قدیم وحدیث گرد کرده بود ؛ تا به دلالت دوستی دانشور آگهی یافت که استاد فرزانه و دانشمند یگانه جناب آقای جلال الدین همایی مد ظله العالی را گفتاری در باب ترجمه سروش در چهار شماره متوالی مجله ادبي يغماه مندرج است و چون رشحات قلم آن بزرگ استاد را در این باب حجتی قاطع میشمرد بدان روی آورد و پس از مطالعه دریافت که آنچه در سالیان متمادی به راهنمایی باران خبیر بصیر گرد آورده است سالها پیش ازین از نظر سنج و ر دقیقه یاب استاد گذشته و لطایف بکسر و اطلاعات تازه فراوان بر آن مزید گشته و ترجمه بی سخت پسندیده و باسلوب، از آنست که مردی خرد پروره چنو تواند پرداخت پدید آمده است. اما دریغ که این شاهد دلبند از رخسار تابان جزگوشه ابرویی به مشتاقان ننموده وتحقيق دقيق وفاضلانه استاد ناتمام مانده است ! با این حال چون نقل اثر گرانبهای استاد را که در عین ناتمامی از عیب نقصان بری بود . ماية اختبار و آبروی تألیف ناچیز خویش میدید وفضل القدم و تقدم فصل آن دانای گرانمایه را
نکه امری مسلم و متفق علیه می بافت بر آن شد که با دستوری خواستن از استاد گفتار او را چون تاج افتخار بر تارك ديوان فراهم آورده خويش بيد و بدین و پاچه آنرا زیب و رونقی هر چه تمامتر بخشند. وچون است حرم کرد به درگاه استاد روی نهاد و شرف مقاومت او دریافت و مأمول خویش با آن بزرگ در میان نهاد و درخواست تا از راه تطلب در آن تحدید نظری کنند و دارای چند محمود را که به الله المداح در مجله ، يغما و بصورت مقالات متوالی بدان در افزود ماند و ابناك قل آنها را در مقدمه ديوان مختلفی امی مستند معاصلاح آورد و سطری چند بر پایان آن علاوه کنند تا مطلبی که به مناسبت قطع آن سلسله گفتارها ناتمام و ابتر می نمود کمار گیرد و رشته کلام گسته گردد. آن استاد جلیل مهربانیها کرد و تعديها فرمود وملمس رهی را به حراجابت مقرون داشت و تجدید نظر و اصلاح و التمام گفتار را و عدم بی تزويك نهاد و قرار بر آن داده شد که چون بار دیگر دولك وبدار سبب الله و فوز عظیم مقاومت و در محضر پربرکت او روزی خود، بنده نسخه یی ار نمونههای طبع شده و یوان را به حضرت رفیع ولی عرض دهد.

 

برای خرید کتاب دیوان شمس الشعرا سروش اصفهانی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

چون سخه دیوان به بهار استاد رسید، چنام رضا و مرحمت بر آن باز کرد و به مین عنایت بر آن نگریست و به بررنج در از مصحح که بر حسن سیرت و صفای ضمیر و فرودست نوازی خوش گواهی داد و صحبت و شفت از حد گذرانید و از ترشیچ و تربیت و نواخت هیچ دار نگرفت و
دورها صدر گرامی خویش در کار مطالعه و امعان نظر در آن کرد، و شرف قبول ایرانی داشت او با آنکه پس از قطع سلسله مقالات مندرج در محله يغما بارها درخواست اتمام آن از جانب خداوندان ادب و دانشوران نامی شده و موقع اجات نبافته بود، همانگونه که در خور سعه صدر و بادی و ازندگی وی بود، با تنگی مجاز وضعف حال وكثرت الشتقال همت والا بر انجام این مهم مقصور داشت و تمامی کارها به یکیو نهاد و گرم در کار آمد و بر آن شد که گوهرهای شاهواری را که در خی سالیان مدار در مانجانه ضمیر میر خوش پنهان داشته بود. از درهای تاییدا کرانه ام شهر کران آرد و به رادان و در کند و نور و تدقیق در دیوانهای استادان سلف را نمونه یی بایسته و در خور به دست دهد و دیباچه یی ملعون به لطایف واردات غیبی بیاراید و از همانی رنگین و نکته های دانشین آنرا وذلك عند الله فرخار کند، وعديه ارباب فوق وحال وادب و کمال را دامنی پر گل و ریحان وسل به ایران فراهم آورد و جان مشتاقان را ازین باره می خمار می بخشد؛ و در مدانی هرچه کو باختر گفتارهای گذشتش را نظمی بدیع و نو آیین و صورتی لازم داد و مقدمه بال رساله بن ولاويز در ترجمه سروش متضمن فوايد تحقیقی و تاریخی و ادبی و مستوری بیاراست که اینال أكثبر افتخار نو عروسان باشند زاده طبع لطيف سروش است : والحق چنان درین معنی داد سخن داد و طلاب از رخ اندیشه بر کشید که بنده را پیش مجال سخن گفتن نمادها و شرمساری از انبار کردن حرفهای خوارمایه واسه مقداری که حاصل تحقیق انسان و بضاعت مزجاة وفحص و جستجوی ناقصی وی بود با آن درهای شاهوار ولا کی آبدار او را بر آن می داشت که در پیشگاه آن صبرفی آزموده و ناله بصیر سیم تا تمام عيار خويش برمجك آزمايش و سنجش آشنا سازد و چون نکته یی بیفته و حرفی نگفته باز مانده است انبوه باور اشتهای خود بر طاق نسیان بود و سخن را در باقی کند و دفتر از گفتههای پریشان بشوید و بیلی پریشان نگوید؟
لیکن چون مینک بدان یادداشتها در نگریست. بمواردی برخورد که شاه اریت وشد و سخت دست زندگانی خوش سخن در میان افکنده با مضمونی بدیع و ار کسی نداره پدید آورند. یا در استعمال الغات وادراك معنی آنها به مسامحه با اشتباه گراییده و یا مانگونه که استاد یاد آور الشمالي، دختر طمع خویش بعشوهر سپرده و چون او را مهر پرور و گشاده دست امیدیه ارو باز ستانده و در حباله دیگری آورده است ؛ و بین کرد که استخراج و گرد آوردن تمامی این نکات جربا مطالعه
وفیق دیوان میسور بیست و چون آنها را از جناب منفعتی برای اهل بحث وتحقيق وارباب نور عالي یافت بر آن شد که شواهد و یادداشتهای خویش را با حال و اصلاح و حذف موارد زاید و مکرر، با رعایت ایجاز کامل انجام دهد و چون از جانب آن استاد گرامی نیز درین باب اشارتی رهنمود. حسارت ورزيده مقدمة ممتع و فاصلاة بجناب را بدان مدیل سارد و پس از آوردن شواهد و اوات مستخرج از دیوان در تحت صول وابوایی چند از کیفیت کارخوش در تصحیح و مقابله و یران و بیان مختمان تخمهایی که از آنها بود جسته است سخن گوید و با سپاسگزاری از دوستان و یارانی که ویدا در بین کار مشوار دستگیر و پایمرد بوده اند گفتار خویش به پایان آرد ؛ و اينك به لأبره وتوفيق اردانی بدانجار وعد وانجام مهم خوش روی می اید بسته وفضله .
سراسر دیوان نابه وحتى (غزلیات) سروش وقف مدیحه سرایی شده است و مثنوی های او پر هر یک موضوعی خاص دارد. بنا براین کمتر میتوان انتظار داشت که نانی در باب زادگانی او در دیوانش یافت شود . اما جای های شاعر حتی در روزگار خرد سالی هنر خود را ستوده و جهان بالیده و خواستار ترشیح و تربیت از مسموح شده با شکایت خانمان بدو برده و به تعداد الشعار یا سالیان خدمت و ستایشگری خوش اشاره کرده است. این قبیل نکنه ها در روشن کردن زندگانی شاعر مؤثر ست وارین روی آنها را که از متن دیوان استخراج شده است زیر می آوریما

 

 

 

دانلود دیوان شمس الشعرا سروش اصفهانی جلد اول

دانلود دیوان شمس الشعرا سروش اصفهانی جلد دوم