دانلود کتاب فرگشت انسان اثر شروین وکیلی

 

 

در یک نگاه کلی، میتوان موضوع کل دانش تجربی را به سه قلمرو ماده، انرژی و اطلاعات تقسیم کرد. از آنجا که تمام پدیدارهای شناخته شده برای ما به صورت ترکیبی از این سه عنصر وجود دارند، لازم است کمی بیشتر در مورد آنها بدانیم. ماده قدیمیترین و مشهورترین شکل از عناصر سازندهی پدیدارهاست. ماده آن عاملی است که با جرم نمایندگی میِشود و توسط واحد گَرم شمارش پذیر میگردد.مدلها و نظریه های تفسیرکننده ی ماده از قدمتی بسیار برخوردارند و طیف وسیعی از دیدگاهها را ــ از تالس تا انیشتین ــ در بر میگیرند. ماده را از دیرباز به عنوان واحد وجود داشتن ِ عناصر ــ و گاه به عنوان تنها تجلی وجودها ــ در نظر میگرفتهاند. به همین هجده دلیل هم ترازو، که یکی از مشتقات جرم ــ یعنی وزن ــ را میسنجد، یکی از آشناترین و معتبرترین ابزارهای سنجش در تمدنهای باستانی بوده است، تا بدان حد که فرشته ی عدالت نیز معمولا ً با ترازویی در دست تصویر میشود. با وجود این سابقه ی طولانی، تا زمان گالیله تلاش موفقی برای صورتبندی ریاضی مفهوم ماده انجام نشد و تنها در عصر نیوتون بود که اولین صورتبندی موفق این مفهوم به اندیشمندان معرفی شد. اگر از دیدگاههای اساطیری و انسانواره3 بگذریم، میبینیم که قدمت مفهوم علمی انرژی بسیار کمترازماده است. نخستین نظریههایی کهانرژی را به عنوان عامل دگرگونی در ماده صورتبندی میکردند، در جریان عصر روشنگری شکل گرفتند. اگر از صورتهای سادهانگارانهی تفسیر این مفهوم ــ مانند نظریهی فلوژیستون ــ بگذریم، باید تبار این واژه را در نورشناسی نیوتون و نظریهی میدانی/ذرهای برق جستوجوکنیم. مکانیک نیوتونی و معادلات ماکسول نخستین تلاشهای موفق برای ریاضیگونه کردن مفهوم انرژی بودهاند. واحد اندازهگیری انرژی در زیستشناسی کالری است که با مقدار انرژی لازم برای یک درجه گرم کردن یک گرم آب برابر دانسته میشود.بنابراین، از ابتدا انرژی را برمبنای دگرگونی در ماده میسنجیدند. اطلاعات جدیدترین مفهوم از بین این سه است. این مفهوم به عنوان کلیدواژهای با بار معنایی غنی در بسیاری از فرهنگها وجود داشته است، اما نخستین صورتبندی ریاضی آن و اولین تلاش برای کمی کردن آن در اواسط قرن گذشته توسط ویوِر وشانون چهار انجام گرفت. اطلاعات بر مبنای وضعیت چیده شدن ماده و انرژی در یک سیستم تعریف میشود. این مفهوم را با واحد بیت(bi t) ــ کوتاه شدهی عبارت«واحد دوتایی»5 ــ ّ کمی میکنندیک بیت مقدار اطلاعاتی است که برای انتخاب یک گزینه از بین دو حالت همسان لازم است. در یک بیان سادهانگارانه، باید ماده را به عنوان شکل بدیهی و ملموس هستی ــ یعنی آنچه جرم داردــ در نظر گرفت، و انرژی را به عنوان توانایی تغییر ماده بر مبنای آن تعریف کرد. به این ترتیب،اطلاعات هم بر اساس ارتباطات بین ماده و انرژی تعریفپذیر میشود. جدای از آنکه این تعریف تنها در سطح خاصی از توصیف(سطح کلان)معنا دارد، و گذشته از اینکه در فیزیکًجدید معانی کاملامتفاوت و گاه متحدشوندهای به این سه عنصر منسوب میشود، همین تعبیر ساده را کافی فرض میکنیم و سه کلیدواژهی یادشده را به همین ترتیب به کار میگیریم.به این ترتیبدر علم،هر پدیدارتجربهپذیرکه مشاهده میشود آمیختهای از این سه عنصر است.

 

برای خرید کتاب فرگشت انسان اثر شروین وکیلی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

بر اساس درجهی پیچیدگیشان مرتب کنیم به یک نظام لایهبندی میرسیم که هر سیستمی، بر اساس درجهی پیچیدگیاش،جایگاهی در آن مییابد. با توجه به اینکه یکی از شاخصهای تعریف پیچیدگی تعداد عناصر درونی سیستم بود، این ساختار لایهبندی تا حدودی با اندازهی سیستمها(یعنی مقدار کّمی ماده/انرژی/اطلاعات در آنها)همخوانی پیدا میکند. به اینترتیب،میتوان لایههای موجود در این سلسلهمراتب پیچیدگی را بر اساس اندازهی سیستمها مرتب کرد و با کمی سادهانگاری پیچیدگی را به محور اندازه تحویل کرد. به این شکل،سلسلهمراتب پیچیدگی به صورت سیستمهایی که در درجات بزرگنمایی گوناگون قابل مشاهده هستند جلوه میکند.بهاین ترتیب،از سطح ابعاد پلانکی(40- 10متر)و پدیدارهای کوانتومی به سطح مگاپارسکها و پدیدارهای کیهانشناختی میرسیم. نکتهی جالب اینکه نظام دانایی ما نیز در طول محوری مشابه با این لایهِبندیپیچیدگی شکل گرفته است و شاخههای گوناگون علم تجرب

 

 

دانلود کتاب فرگشت انسان