دانلود کتاب نقطه الکاف

کتاب نقطة الکاف بفارسی نخست توسط ناشری هلندی تحت نام چاپ لیدن و در دهه سی و چهل توسط انتشارات بابک به چاپ رسیدو

و اما خود کتاب را به اشتباه نوشته ادوارد براون می شناسند این کتاب اثر میرزا جانی کاشانی است

و پیرامون تاریخ ظهور باب و شرح ماجرای هشت سال اول تاریخ آیین بیانی است و مستشرق معروف ادوارد براونانگلیسی، نسخهٔ منحصر به فرد این کتاب را در کتابخانهٔ پاریس به دست آورده

و مقدمهٔ مبسوطی بر آن نوشت و خود در کار چاپ آن نظارت نمود. این کتاب محتوی ۷۶ صفحه مقدمه و ۲۹۶ صفحه اصل کتاب

و هر صفحه آن دارای ۲۴سطر است و در چاپخانه ۴۲(بریل) در (لیدن) از شهرهای هلند به وسیلهٔ به چاپ رسیده است

 

 

 

 

دانلود کتاب نقطه الکاف