دانلود کتاب دین قدیم ایرانی اثر هاشم رضی

 

 در مقدمه از اوضاع دینی فرهنگی و اجتماعی ایران پیش از زرتشت سخن بمیان است و کوشیده تا باختصار از این موضوع مبهم و تاریک دورنمایی گسترده و فراهم گردد.
موضوع دیانت و وضع دینی و فرهنگی قدیم ایران شامل مواردی بسیار تاریک و مبهم می باشد و چه بسا که مولف دوچار اشتباهات و شهوهای فراوانی شده باشد.
از سوی دیگر بواسطه نبودن مدارک مکتوب و انجام نشدن حفاریهای قابل توجهی در نقاط مختلف این ابهام چنان باقی مانده است.
اظهخارات و تحقیقاتی که درباره ایران پیش از زرتشت میشود اغلب از روی مدارک دیگری است و قسمتی دیگر از تحقیقات درباره ایران کهن با استفاده از قسمتهایی از اوستا انجام میشود.
نبودن مدارک متیقن و مکتوب را حدس و گمان و دخالت اذواق گوناگون را در حل و تقفسیر بازگشوده است و بهمین جهت است که بسیاری از آراء در این باره ناقص یکدیپر جلوه نموده و در مباحثی از این گونه تشتت و پراکندگی بسیاری وجود دارد.
لیکن با تمام این احوال کوشش مبذول شده است تنا با توجه به آرای ایران شناسان بزرگی که در مباحث مورد نظر اهلیت دارند مطالب تنظیم گردد.

کتاب دین قدیم ایرانی اثر هاشم رضی : تاریخ دینی و فرهنگی ایران از دورترین ایام تا زوال ساسانیان چاپ 1343 انتشارات آسیا

برای خرید کتاب دین قدیم ایرانی اثر هاشم رضی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

دانلود کتاب دین قدیم ایرانی