دانلود کتاب خاندان نوبختی اثر عباس اقبال آشتیانی

 

 یکی از شیرین ترین و دلاویز ترین مباحث تاریخی بلاتردید تاریخ ادیان و مذاهب و احوال ملل و نحل و شرح آراء و مقالات فرق مذهبی است که مثل جمیع شئون و متعلقات زندگانی ادبی و اجتماعی در طی قرون متوالیه معروض تغییر و تبدیل و دستخوش انقلاب و تبدل بوده و بر اثر مقتضیات تاریخی رو به کمال رفته و یا بتبع بعضی پیش آمدهای قاطع راه انقراض و زوال سپرده است.
مسامحه می گویند که عقاید دینی انسان زاده بیم و امید است و اختیار آن عقاید چه بتقلید چه به شکل تحمیل انها برخود برای جلوگیری از غلبه بیم و تقویت حس امید در زندگانی است.

 

اعم از آنکه این بیان کاملا صحیح باشد و یا از جهاتی ناقص و قابل تردید بنظر آید یک نکته مسلم است و آن اینکه نوع بشر از قدیم ترین ازمنه ماقبل تاریخی همراه با احتیاجات ضروری زندگانی مادی خود احتیاج بزرگ دیگری نیز داشته که رفع آن کمتر از تهیه غذا و مسکن و لباس و وسایل دفاع خیال اورا مشغول نمیکرده است.
بعباره اخری همچنانکه هستی بشر در مقابل ناملایمات محیط طبیعی مسکونی او و تعرضات موجودات زنده در خطر بوده وانسان بایستی با تمام قوی در دفع این ناملایمات و بستن راه آن تعرضات بکوشد.

کتاب خاندان نوبختی اثر عباس اقبال آشتیانی پس از مدتی مطالعه تقدیم قارئین محترم میگردد شرح حال خانواده ای از ایرانیان اصیل است که صمیمانه در راه توفیق بین آراء خاصه ایرانی و مذهب تشیع کوشیده و در منزه ساختن ساحت این مذهب از تهمتهایی که سایر فرق بر آن وارد میکرده اند سعی بسیار نموده و با اختیار اصول اعتزال و دفع عقیده بتشبیه و تجسیم و رویت در باب توحید و داخل کردن باب امامت در مباحث کلامی و دفاع از مساله غیبت و جلوگیری از بدعت گذاران در این دین و توقویت جامعه شیعه در مقابل قدرت خلفا و عنصر متعصب ترک و اصحاب حدیث و سنت این فرقه را صاحب شوکت و اقتدار ئ اسم و اعتبار کرده اند.
کسانیکه در تاریخ ایران دقت کرده باشند دانسته اند که همچنانکه قبل از اسلام ایرانی و زردشتی برای خارجیان یک مفهوم بیش نداشته از بعد از اسلام تا زمان حاضر نیز ایرانی و شیعه بیک معنی بوده دشمن شیعه یعنی دشمن ایران و مخالف ایران یعنی خصم شیعه.

 

برای خرید کتاب خاندان نوبختی اثر عباس اقبال آشتیانی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

دانلود کتاب خاندان نوبختی