دانلود کتاب تاریخ جنبش مزدکیان اثر اوتاکر کلیما ترجمه جهانگیر فکری ارشاد

 

 

اوضاع داخلی این کشور را با توجه خاصی تعقیب میکردند. نسخه های اصلی آثاری که به زبان فارسی نوشته شده، متأسفانه مفقود گشته اند. البته مراد از این آثار مآخذ رسمی و استاد تاریخی است که در اواخر دوران سلطنت ساسانیان در قرون ششم و هفتم میلادی نوشته شده اند. با وجود آنکه متون مذکور مفقود گشته اند ولی محتوی آنها خوشبختانه تا حدودی باقیمانده است. پس از آنکه اعراب در فاصله سالهای ۶۵۲-۶۳۳ میلادی ایران را اشغال کردند و در قرن هفتم میلادی سراسر شاهنشاهی ساسانی را تحت سلطه خویش در آوردند، توجه ایشان به فرهنگ قوم مغلوب که بعدها از هر جهت بر آنان برتری یافت، روز بروز فزونی گرفت پاره ای از ایرانیان که اسلام آورده و زبان عربی را به نحو احسن آموخته بودند، بدرخواست قوم فاتح جواب مثبت داده برخی از آثار باستانی منجمله نوشته های تاریخی فارسی را به عربی ترجمه کردند.

معروف ترین ترجمان و در عین حال شایسته ترین وقایع نگار این زمان که به توصیف تمدن و گفته ایران پرداخت ابو عمرو عبدالله بن المقفع نام داشته وی که در اصل روز به زردشتی نامیده میشده در حدود سال ۷۵۰ میلادی به دین اسلام گروید و در نزد برخی از اعضای خاندان سلطنتی عباسی به مقامات مهمی دست یافت این مقفع که در ایران تولد یافته بود، بر آثار باستانی ایران که به زبان فارسی میانه نوشته شده بود.

آگاهی کامل داشت و آثار نسبتاً زیادی را به زبان اربابان خود یعنی عربی که بدان تسلط کامل داشت ترجمه کرد. شاهکار وی بدون تردید ترجمه تاریخ مشهور خوتای نامک بود که به زبان فارسی میانه نوشته شده بود خو تای نامک فارسی میانه شامل بخشی از تاریخ ایران بوده که از ابتدای سلطنت قدیمی ترین پادشاه اساطیری این سرزمین کیومرث تا پایان سلطنت آخرین پادشاه بزرگ سامانی «خسروپرویز» (۶۹۸) میلادی) را در بر داشته است. ترجمه مذکور نیز متأسفانه از بین رفته است، ولی قبل از آنکه مفقود گردد. بكرات توسط مورخان عرب مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه از روی همین اقتباس ها، نه تنها تا حدودی به چگونگی روایت عربی می توان پی برد، بلکه به متن اصلی فارسی میانه نیز میشود آگاهی یافت. در این کتاب تاریخچه جنبش مزدکیان نیز مورد توجه بوده است.

هارده بر این مأخذ رسمی در البر دیگری نیز مکتب مزدك و تاریخچه آن مورد بحث قرار گرفته است. در عهد ساسانیان در ایران بومی دادبیات سرگرم کننده بوجود آمد که علاقه بر پارهای مطالب دیگر، به تشریح در گیریهای مزدک و سرانجام غم انگیز وی نیز می پرداخت این نوع ادبی را نمی توان دقیقاً با اصطلاحاتی که امروزه در تاریخ ادبیات وجود داری نظیر داستان نوول و یا حتی زمان مشخص ساخت یکی از اینگونه آثار مزدلا نامت و یا آنطور که اعراب ضبط کرده اند کتاب مزدک نام دارد.

 

برای خرید کتاب تاریخ جنبش مزدکیان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

در الفهرست نیز از این کتاب در شمار آثار ادبی عربی و فارسی ذکر شده است. این تقدیم به ترجمه عربی این کتاب توسط این مقطع اشاره کرده و از یک روایت منظوم عربی به قلم ابان لاحلی نیز نام برده است. این کتاب را بهیچوجه نمی توان به مزدک نسبت داد، زیرا این الرسرگرم کننده بر عکس با جنبش مذکور به مبارزه پرداخته و آنرا رسوا نموده است. از آنجا که کتابهای کفر آمیز پس از انقلاب نافرجام سوخته و نابود شد مانده امروزه از این کتاب پز هیچگونه اثری در دست نیست.

در دبستان مذاهب که به زبان فارسی او نوشته شده و تاریخ نگارش آن جدیدتر است به نام کتاب دینی مزدکیان موسوم به در پستان بر می خوریم ولی از این کتاب نیز اطلاع دقیقتری در دست نداریم گذشته از این دو مأخذ شرقی منابع بسیار دیگری نیز وجود دارد که نویسندگان عرب، ایرانی و غیره از مطالب آنها در آثار خود استفاده کرده اند و همن پشت بندهش ایرانی با بندهش بزرگ دینگرت و پاره ای از آثار دیگر پارسیان نیز که به زبان فارسی میانه نوشته شدمانده به این دسته تعلق دارند. گزارشات مورخین و تذکره نویسان همسر یونانی و تاریخ نویسان دوران بعدی نیز حایز اهمیت فراوان است.

آثار نویسندگان سریانی قرن ششم میلادی که قبل از همه باید از کتاب بوضع استرليت Joshus the stylite نام برد، گروه بخصوصی دا تشکیل میدهند. علاوه بر این مآخذ روایات کوتاهتری از گزارشات محلی که بیشتر آنها منشاه ایرانی شمالی دارد، در دست است.

در شمار این آثار باید از دو کتاب یاد کرد یکی از ایند و کتاب تاریخ طبرستان است به قلم محمد بن اسفندیار که در سال ۱۲۱۶ میلادی به زبان فارسی نوشته شده و دیگری که تاریخ طبرستان و نواحی اطراف آنرا شرح میدهد. توسط تظهیر الدین مرعشی در سال ۱۳۷۶ میلادی تحریر شده است گهگاه نیز در برخی از کتابها به گزارشانی بر می خوریم که ظاهراً از آثار پیروان برخی فرقدها اقتباس شده است. با وجود آنکه نوشته های کفر آمیز از بین رفته است ولی بدرستی میتوان حدس زد که اظهارات شهرستانی در خصوص مکتب مزدک که در رساله وی موسوم به الملل والنحل آمده، بر پایه نظریات همین پیروان فرقه ها استوار شده است.

تولد که Th, Noeldeka اساس نظریات خویشتن را در باب مکتب مزدک بر روی اظهارات طبری، تاریخ نویس بزرگه بنا نهاده است. در این تاریخ به شرح مفصلی از دوران سلطنت قباد بر می خوریم که یادمای از آن اخبار هماهنگی لازم را بایکدیگر ندارند تولد که در باره مزدک به دو مأخذ اصلی که به زبان عربی نوشته شده الله اشاره می کند. یکی از این ماخذهمان کتاب این مطلع است که مطالبش در آثار داوتی خیوس» Batyotion ، این کیسه و طبری  نیز چشم می خورد.

مأخذ دیگر کتاب طبری است که یعقوبی نیز مطالب آنرا در کتاب خود مورد تأیید قرار داده است. دینوری در کتاب خود از هر دو مأخذ استفاده کرده است. «تولد کده علاوه بر این دو ماخذ پادهای از مآخذ فرعی را نیز نام می برد.

 

 

دانلود کتاب تاریخ جنبش مزدکیان