دانلود کتاب کنیزداری در اسلام اثر امیرحسین خنجی

 

 

تهیه کنیز به هدف کام جویی جنسی در میان مسلمین عرب دوران خلافت راشده و اموی و اوائل خلافت عباسی رواج بسیار و محبوبیت بسیار داشت و البته مورد تأیید اسلام نیز بود. کنیز را الله تعالی در قرآن کریم با صفت «ما ملكت أيما لكم، معرفی کرده است یعنی چیزی که به تملک شما مسلمین درآمده است.

از این دو کنیز در دیدگاه اسلامی یک کالاه و یک چیزه شمرده می شود نه یک آدم و انسان به مفهوم انسانی خویش در زمان پیامبر و خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و علی زن با دختری که مسلمین در غزوهشی از چادری با خانه تی بیرون می کشیدند در همان نخستين الحفلة بيرون کشیده شدنش حقوق انسانی از او سلب می شد و ملک بیرون کشنده اش به شمار می رفت و مردی که اکنون صاحبل شده بود حق داشت که اگر اراده کنند همانجا از او کام جنسی بستاند. این سنتی بود که پیامبر اکرم نهاده بود و آن در اواخر سال ششم هجری بود که قبیلة بنی مصطلق مورد شبیخون تاراج گرانه پیامبر و اصحابش قرار گرفت و زنان و دختران بسیار به همراه شتر و گوسفندان قبیله به غنیمت گرفتند و روز بعد با دو روز بعد از این زنان و دختران کام جنسی گرفتند.

ابو سعید خدری - یکی از یاران پیامبر در این باره چنین گفته: به غزوه بنی مصطلق رفتیم زنان عرب را سبی کردیم؛ مدتی بود که از زن دور بودیم و دلمان هوای زن می کرد، ولی گمان می گردیم که نباید به آنها دست بزنیم پس گفتیم چرا دوری کنیم؟ پیامبر همراهمان است، از او می پرسیم، پرسیدیم و پیامبر گفت: چرا که پیشترها بوده است تا روز قیامت پابرجا نکنید هر رسمی خواهد ماند یعنی پیامبر گفت که این رسم ناشی از سنتی دیرینه است که الله تعالی مقرر کرده بوده است و چیزی که الله مقرر کرده است از آغاز تا پایان دنیا باید به همان گونه بر جای خویش باشد. خود پیامبر نیز در این غزوه زنی جوان سال و زیبارو به نام جویریه که شوهرش در تاریکی شب در دفاع از خیمه و خانواده اش به دست مسلمین کشته شده بود برای خودش برداشت.

در غزوۂ خیبر نیز پیامبر فرمود تا بانگ بزنند که مؤمنان توجه داشته باشند که با زنان آبستن یهودان در نه آمیزند و گشته دیگران را آب ندهنده ولی دیگر زنان و دخترانی که مؤمنان از خانه های خیبریان بیرون کشیده بودند مورد تصرف جنسی قرار گرفتند خود پیامبر نیز یک زن نوعروس یہودی که صاحبش را پیامبر در زیر شکنجه گفت را صاحب شد و در راه بازگشت به مدینه او را تصرف جنسی کرد پیامبر نام این زن ۱۶ - ۱۷ ساله را صفیه کرد یعنی گزین کرده نوشته اند که در منزلگاه نخست که اندگی از خیر دور شده بودند صفیه نگذاشت که پیامبر دست به او بزند، ولی در منزل گام بعدی پیامبر او را تصرف کرد مثالهای تصرف جنسی دختران و زنان پس از بیرون کشیده شدن از چادر یا خانه در زمان پیامبر بسیار است.

مورد دیگرش مربوط به فزود حنین است شبیخون پیامبر به قبیله هوازن در میان مکه و طائف) که پیامبر زنها و دختران قبیله هوازن را در میان یارانش بهره گرد تا کنیزان خویش کنند و از آنها کام جنسی بگیرند و تفصیلش در کتابهای سیره آمده است. مثلا، عبدالله عمر پسر عمر خطاب گفته که در خزود حسین دخترکی به پدرم رسیده بود و به من داد و من او را به مکه بردم تا خویشانم برایم آرایش و آماده اش کنند و بروم و با او در آمیزم باری، کنیز داری و برخورداری جنسی از کنیز شده از سنتهای الهی در اسلام بود و احکامت را پیامبر اگرم وضع کرده بود. منبع تامین کنیزان در زمان پیامبر قبیله هایی بودند که مؤمنان مورد حمله قرار می دادند و زنان و بچه هاشان را به همراه شتر و بز و کالا از چادرها بیرون می کشیدند و میبردند تا در میان خودشان بهره کنند.

یتایر فرمانی که از آسمان برای پیامبر و مؤمنان رسیده بود، اصحاب پیامبر هرچه کالا و شتر و گوسفند و زن و بچه از قبیله ها غنیمت می گردند ابتدا یک پنجمی احسش را برای پیامبر جدا می نهادند سپس بقیه را میان خودشان بهره میگردند. موارد این حکم الهی در همه غرودهای موفقیت آمیز اصحاب پیامبر که با دستهای پر از غنایم و سپایا ازنان و دختران بیرون کشیده شده از چادرها) به مدینه برمی گشتند.

 

در سپردها به فراوانی آمده است. در آینده که فتوحات دین رحمت و رأفت اسلام در عراق و ایران براه افتاد سنت پسندیده الهی به بردگی کشیدن آدمهای آزاده مورد پیروی قرار گرفت، هرچه جهادگران از خانه های مردم مغلوب (دشمنان الله أعداء الله) بیرون می کشیدند یک پنجمش را برای خلیفه جدا می کردند تا به مدینه فرستاده شود، و بقیه در میان خودشان بهره می شد. آنچه که به مدینه فرستاده میشد نیز بنابر سنتی که ابوبکر نهاده بود و عمر و عثمان دنبال کرده بودند. در میان اصحاب پیامبر بهره می شد.

از این رو است که مثلاً میبینیم که فلان بزرگوار از اصحاب پیامبر دارای چند و چندین کنیز است که برخی از آنها ، أم ولده استند، یعنی در کنیزی برای خواجه شان بچه زائیدهاند. امام علی دارای چندین گنیز از چنین به بردگی افتادگانی بود که ابوبکر و سپس عمر و سپس عثمان به او داده بودند و داستانشان در کتابها آمده است.

مادران چندتا از فرزندان نرینه و مادينة على چنين گنیزان زجردیده تی بودند. داستان یکی از کنیزان حسین پسر علی که ام ولد برای حسین و مادر علی پسر حسين أبعدها امام زين العابدين نزد شیعیان جعفری) شد نیز می دانیم که دختری از خانه شی بیرون کشیده شده در یکی از روستاهای غرب سیستان بس توسط سپاهیان اعزامی علی در سال ۳۷ هجری بود که در گونه در بهره شدن زنان و دختران آورده شده سهم حسین شده بود؛ یعنی الله تعالی او را به کنیزی حسین داده بود تا برای حسین شود و علی ابن حسین را براید که قرار بود امام شیعیان جعفری کوفه شود.

زین العابدین نیز چندین کنیز همخوابه از چنین کنیز شدگانی داشته و شماری از فرزندان نرینه و مادینه اش از اینها بوده اند. جعفر الصادق نیز چنین بوده و مادر برخی از فرزندان نرینه و مادینه اش - از جمله پسرش موسا این جعفر چنین کنیزانی بوده اند.

سپس موسا این جعفر و فرزندان و نوادگانش تا حسن عسکری هیچگاه ازدواج نکردند و همواره شماری کنیز در خانه داشتند که هر از مدتی با کنیزان نوتر جایگزین می کردند. مادر امام رضا، مادر امام : مادر امام نقی، مادر امام حسن عسکری کنیزانی بودند که در بازارهای برده فروشی حجاز و عراق برای امام خریده شده بودند تا ابزار گام جویی امام بالمسند الله تعالى بالمروتهای کلاتی که در اختیار امامان برگزیده اش قرار می داد اسباب برخورداری از کنیز شدگان را نیز برایشان فراهم می کرد.

 

 

 

دانلود کتاب کنیزداری در اسلام