دانلود کتاب هویت ملی : با تکیه بر هویت ایرانیان اثر دکتر عباس طباطبایی

 

چیستی و کیستی و تعریف ملت و گستره سرزمینی یکی از مهمترین مسائل علوم سیاسی به شمار می رود و دست کم در دو سده گذشته عامل تنازع میان دولتها و یا مردم ساکن در یک کشور بوده است.

در این کتاب تلاش شده است تا هویت ملی و مفاهیم پیرامون آن مانند ملت و ملت گرایی، تبیین گردد. فرض ما بر این است که هویت ملی برکنار از خودآگاهی و چیستی حقیقی یک ملت است و تعریف برساخته آنان به شمار نمی روند گو اینکه تلاش برای برساخت هویت بسیار زیاد بوده است.

اما خودآگاهی زمانی صورت می گیرد که هویت ملی دارای کارکردی سیاسی گردد. همچنین هویت ملی بر مؤلفه های گوناگونی استوار می گردد که مهمترین آنها و میزان تأثیر و ثأثر آنها در این کتاب بررسی شده است.

فرض ما بر این است که هویت ملی در مورد همه این مؤلفه ها اثربخشی ندارد بلکه اینها فصول و عروض هویت ملی به شمار می روند که هویت ملی را تعریف می کنند و هویت ملی به عنوان یک ذات کلی با از دست دادن مؤلفه های عرَضی و فصولی مانند مذهب یا زبان می تواند وجود داشته باشد.

در این پژوهش تلاش کرده ایم تا چارچوبی استوار از هویت ملی ارائه دهیم و سپس به هویت ملی ایرانیان پرداخته ایم. روش ما هرچند روشی تاریخی است اما تاریخ برای ما به مثابه حوادث واقعاً رخ داده نمی باشد.

بلکه تاریخ از منظر علوم سیاسی آن چیزی است که باور داریم رخ داده است. خواه این باور درست باشد یا تنها تحریفی هوشمندانه از تاریخ توسط گروهی از نخبگان صورت گرفته باشد. ما وقایع تاریخی را از نظر کارکرد و همچنین اثربخشی آن بر هویت ملی بررسی کرده ایم تا از این رهگذر به دریافتی درست از هویت ملی ایرانیان برسیم.

در این کتاب دوره های مختلف تاریخی بررسی شده است و همچنین چارچوب سرزمینی ایران و هویت سرزمینی آن سوای ماهیت سیاسی سرزمین مورد بررسی قرار گرفته است.
هویت ملی در ایران یکی از مباحث درازدامنی می باشد که چگونگی تعریف و بازتعریف آن بخشی از تاریخ معاصر ما را زیر تأثیر قرار داده است. هر تعریف ویژه ای از هویت ملی ایرانیان سمت و سوی گروه های سیاسی را مشخص می کند.

با این وجود تعریف هویت ملی در ایران یا یکسره توسط مفاهیم وارداتی و بیگانه با شرایط موجود ایران یا به صورتی کاملاً سطحی صورت گرفته است. اهمیت موضوع ضرورت دست زدن به این پژوهش بود. در این کتاب از منابع دست اول بسیاری استفاده شده است و تلاش این بوده است که هر ادعایی با استنادی استوار همراه باشد. به همین منظور انبوهی از کتب تاریخی به عنوان متون اولیه بررسی شده است.

 

 

 

 

دانلود کتاب هویت ملی