دانلود کتاب تلاش آزادی اثر محمد ابراهیم باستانی پاریزی

 

سال ها پیش در یکی از روزهای اواخر تابستان ۱۳۲۵ برای ادامه تحصیلات عازم تهران بودم . قسمت عمده کویر لوت را از کرمان و رفسنجان تا اردکان و عقدا پشت سر نهاده به آبادی رسیدم که نایین خوانندش، این آبادی شهری است ولی کوچک و دهی است اما بزرگ با این نام نا آشنا نبودم ، حد اقل شهرت هیای معروف آنرا در کتابها خوانده بودم ، و بعض رجالش را بنام شناخته بودم ، مسافرت ما با اتومبیل باری بود و من ورفیق هم کلاسم بر فراز اتومبیل جای داشتیم و حرارت جوانی و تحصیل بهر حال گرممان داشت، از دور گندی کبود در این شهر بنظر آمد و همسفران گفتند : مقبره پیری است در نایین ، و دیگری گفت مقبرة جد خانواده مشير الدوله و پیرنیا هاست و مراد میدهد! من که سه جلد کتاب ایران باستان و ایران قدیم پیرنیا را دیده و اجمالا خوانده بودم و مراد دل از تاریخ ایران قدیم یافته بودم سخنش را تصدیق کردم .

سالها از این سفر گذشت، در دوره دانشکده بارها کتاب ایران باستان را زیرورو کردم، اما اطلاع مفصلی از احوال مؤلفش بدست نیاوردم گاه گاه در بعض کتب تاریخ معاصر با جراید بنام های مشیر الدوله بالموقين الملک که کلمه پیرنیا بدنبالش می آمد ، بر میخوردم ولی هيچيك متضمن شرح حالی از این رو نبود .

امسال که ایران باستان تجدید چاپ میشد ، قرعه قال بنام من آمد. که مطوری چند در باب دردی که بعقیده شخصی خود، او را بزرگترین رجل سیاسی و اخلاقی و فرهنگی معاصر می شناسم ، بقلم آرم ، این کار البته از حد چون منی خارج بود ، چه بسیار کسان بودند که شایستگی بیشتر و اطلاعات مفصلتر از من داشتند، ولی شیفتگی و علاقه من به سرگذشت این داهیه قرن بیستم ایران، پای گستاخی را پیش آورد : همه در خورد وصال تو و من از همه گیر همه حیران جمال تو و من از همه بیش نگارش ترجمه بزرگان عصر، خصوصاً کسی که چند روزه نمایندگی جلس داشته و چهار بار بمقام صدارت مملکت رسیده و بیست بار در ایینه های مختلف وزیر بوده و هم اکنون پیش از ثلث قرن از وفات او گذشته است، کاری دشوار است، چه اصولاً تاریخ این ایام هنوز در ین بیطرفی و بی عرضی به رشته تحریر نیامده بسا از بازیگران صحنه های ان، هنوز حیات دارند و طبعا خاکستر تبییات از چهره عقاید و آرام کنار نرفته و غرضها وكينه ها و اوهام وتصورات از آئینه دلها زدوده نده است ، پس چگونه توان بر احوال کسی بی فرضانه آگاه شد که دود بیست و پنج سال عمر خود را در کشاکش بزرگترین حوادث عصر گذرانده و در تحولات بزرگ کشور ، بحن ، عنصری مؤثر بوده است ؟

با همه این احوال به مصداق مالا بذراك كله الاشتراك حله ، بقدر قدرت خود دست بدین مهم بازیدم، و شرح حالی قاعدی مختصر از مرحوم حسن خان پیرنیا مشیر الدوله و پدرش میرزا نصر الله تهیه کردم که هر چند ناقص است ولی بهر حال گوشه ای از یک دوران کوتاه از تاریخ ایران را - که اتفاقا پر از حوادث و پیش آمدهای مهم و سهمگین است - در بردارد . مرحوم مشیر الدوله در پیدایش مشروطیت، در ماجراهای محمد على شاه و مشروطه خواهان، در اعتراض به قرارداد ۱۹۰۷ در لغو قرار داد ۱۹۱۹ ، درختم قضایای خیابانی و جنگل و اعاده آذربایجان ، در وقایع کوتای ۱۲۹۹، و در قضایای جمهوریت، همه جا دخیل و وارد و عضو مؤثر بوده و همه جا جانب مردم و عامه و در عین در پیدایش فرهنگ جدید و ایجاد مدرسه علوم سیاسی و حقوق و همچنین ایجاد دادگستری جدید ایران، سیم اکبر از آن اوست و با همه اینها نگارش سه جلد ایران باستان مقام و حق او را تایدان پایه بالا میبرد که حق فردوسی و شاهنامه بر ملت ایران، با کمی تسامح با آن تفاوت زیادی ندارد ... اینک با توجه باین مراتب به ترجمه حال او و خاندانش می پردازیم : ه مرا اگر یافتند خوب باشند و اگر هو یافته خوب یافتده در شهر نایین - بیست فرسنگی اصفهان و سی . و پنج فرسنگی یزد - زیارتگاهی است بنام مصلی که امروز مراد و مرجع اهالی نایین است. پیرتایین و مردم را بدان اعتقادی است . درین باره گاه عارفی روی در نقاب خاک کشیده که امیر عبدا لرهای نام داشت و د درویشی بی خویش و عارفی حقیقت اندیش بوده ۱- حاجی عبدالوهاب از عرفای سلسله دور بختیه بود که خلافت را از میر محمد تقی شامی یافته بود .

محمد حسن کوزه کنانی (آذربایجانی)، با پدرش محمد حسن اوایل عهد قاجاریه از تبریز به یزد و سپس به تایین آمدند . محمد حسن خدمت پیر را دریافت و مرید او شد، و مقاماتی دریافت ... آقا محمد پسر حاج عبدالوهاب که در حیات پدر در گذشته بود سه دختر داشت که یکی را پیر به مرید خود حاج محمد حسن . اب في العابدین شیروانی ، بیهان القيامة، ذیل تحت این مشهور است که روزی جناب غلب الافتاب زاد و وروش واقعی مرحوم حاجی عبدالوهان ناینی بحان مدمند استهاني) تشریف آورده بودند بوده وارده بنی بالا با ماجر محمد حسین بالاتربا ، حاجی محمد حسین شامل لو كان حاکم شهر اصفهان بالاترینتین بیکاریکی بالاثر امين الدولة بامداد بالاتر مقام الدول بالاتر، صدر اعطو ایران والسلام - فرزند با فرد من صدر التواريخ ) اسماجی تایبا اصغر شیرازی ، طرائق العلائق ص 11 - كلمة بركه در اول بسیاری از امكنه مقدس ایران آمده است

برای خرید کتاب تلاش آزادی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب تلاش آزادی