کتاب مرآت الممالک که توسط سیدی علی کاتبی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و بیست و دو صفحه می باشد.کتاب مرات الممالک که با زبان فارسی به چاپ رسیده است. ترجمه اثری می باشد که به این اسم در سال نهصد و شصت و چهار هجری قمری به زبان ترکی عثمانی نگاشته شده و سرنوشت و سرگذشت یکی از دریاسالاران که ترک زبان بوده است به اسم سیدی علی می باشد.نگارنده ی نوشته فوق از هم دوره های شاه طهماسب صفوی بوده که به فرماندهی کشتی های عثمانی داخل دریای سرخ و خلیج فارس انتخاب شده است. و وظیفه داشت که مقداری کشتی ها را که در بنادر بصره مستقر بودند به پایگاه سوتز داخل دریای سرخ برگردانند.در مسیر صورت پذیرفتن این عملیات مجبور شد با پرتغالیان که آن دوران اقیانوس هند و دریاهای آن را اشغال کرده و در دست داشتند بجنگد و سرانجام هم بادهای بسیار دشوار و طوفان شدید دریایی کشتی های او را به ساحل غربی هند شد. برای خرید کتاب مرآت الممالک به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب مرآت الممالک