پس از فوت فتخعلشاه قاجار جنگ و کش مکش سر به تاج رسیدن و اتفاقاتی که پیرامون فوت پادشاه آن زمان یعنی فتعلی صورت گرفته کم حرف زده شده است. کمتر کتابیست که به این موضوع مفصل بحث نموده در این کتاب که سفرنامه جذاب و خواندنی نوه پسری فتعلیشاه  به زندگی  عصر پرداخنه.از خصوصیات جذاب این کتاب بی پرده حرف زدن و مستند بودن روایت می باشد. شاید یکی از بهترین سفرنامه های عصر قاجار کتاب حاضر است که  در هفتصد و شصت و دو صفحه در سال چهل و شش به چاپ رسید .دوستان برای خرید کتاب سفرنامه رضا قلی خان روی عکس زیر کلیک نمایید. این کتاب سفرنامه خاندان قاجار است

کتاب سفرنامه رضا قلی خان یکی از سفرنامه های خواندنی دویست سال اخیر است که برای مطالعه آن نیازی به مقدمه تاریخی زمان خاصی نیست

سفرنامه رضا قلی میرزا

 

دانلود کتاب سفرنامه رضا قلی میرزا نوه فتحعلی شاه

 

 

مطالب مرتبط

سفرنامه های مشهور ایران