دانلود کتاب سفرنامه دن گارسیا د سیلوا فیگوئروا: سفیر اسپانیا در دربار شاه عباس اول

 

 برای کشور ما که مورخان آن از دیرباز مقهور سلاطین مستبد و فرمانروایان خودکامه بوده اند سفرنامه ها از اسناد معتبر تاریخی بشمارند.
البته چنین نیست که هر سیاحتگر قلم به دست که در گذشته دور یا نزدیک از ایران زمین دیده کرده است.عاری از هرگونه غرض به بیان مشهودات و توصیف مشاهدات خویش پرداخته باشد. چنانکه محتوای این کتابها حتی سفرنامه های افرادی از ملیتهای مختلف که بر حسب اتفاق در یک زمان در ایران زیسته اند یکدست نیست.
بلکه به تبع نوع کار درجه معلومات.آزاد اندیشی یا تعصب نویسندگان متفاوت است.
و بساکه بسیاری از آنها از مسامحات عجیب قضاوتهای سطحی و گزافه های مضحک خالی نباشد.
با همه این احوال از آن هنگام که پای جهانگردان اعم از سیاحتگران.سیاست پیشگان.مبلغان دینی و بازرگانان خارجی به ایران باز شده و گروهی از آنان فراخور حال و کار داستان سفر و مشاهدات خویش را نوشته و پراکنده اند این گونه اسناد که به غالب آنها نام سیاحتنامه یا سفرنامه داده شده بخش معتبر از اسناد تاریخی کشور ما را تشکیل داده اند که مورخ کنجکاو را از مراجعه بدانها گریزی نیست.

 نکته قابل تذکر آنکه بر رغم اکثریت مورخان یا بعبارت بهتر وقایع نگاران درباری خودمان که بیم جان و قطع نان را در کتابهای خود بیشتر به شرح احوال و اطور و جنگ و ستیز و آویز و گریز شاهان و دولتمردان زورمدار پرداخته و عامه مردم را که پدید آورندگان واقعی و وقایع تاریخی اند

برای خرید کتاب سفرنامه دن گارسیا د سیلوا فیگوئروا نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب سفرنامه دن گارسیا د سیلوا فیگوئروا