دانلود کتاب سیاحت نامه ابراهیم بیک اثر زین العابدین مراغه ای

 

پیش از آنکه بنوشتن سیاحتنامه ابراهیم بیک آغاز کنیم مناسب و لازم بود که مختصری از ترجمه حالش در اینجا نوشته شود تا مطالعه کنندگان را از اسباب سیاحت او چنانکه شاید و باید آگاهی حاصل آید.
این ابراهیم بیک فرزند یکی از تجار بزرگ آذربایجان است که پدرش پنجاه سال پیش از این بعزم تجارت بمصر امده باقتضای وسعتی که در کار تجارتش روی داده انشهر بزرگ را که مغبوط بسیاری از بلاد اسلامیه است برای خود مسکن اتخاذ نموده عزم رحیلش باقامت مبدل شده بود.
این شخص محترم بسبب امانت و دیانت که نخستین اسباب نیکنامی و ترقی تجارت است در اندک زمانی ثروت بسیار جمع نموده باقتضای نیت و خیر خواهی ملت توجه عمومی را نیز بسوی خود جلب میکند.

این تاجر درستکار پاک اعتقاد در ظرف سالیان دراز که در مصر مقیم بود در هیچیک از عادات مستحسنه ملی و اطوار پسندیده ایرانی خود تغییر نداده در وضع ماشرت با مردم و خورد و خواب و پوشاک بهمان و تیره که از نیاکان خود دیده رفتار می نمود و در تعصب ملی چندان سخت بود که در ظرف چندین سال یک کلمه عربی با کسی حرف نزد بلکه نخواست یاد بکیرد. گفتگویش همه از ایران بود. پیوسته ترانه وطن میسرود.هرکس را دیدی از وضع وطن و حال هموطنان پرسیدی. خودش در مصر همواره خیالش در ایران بود. شبهای زمستان هر شبی رل چند تن از معارف هموطنان را بمهمانی خواسته صحبت مجلس مهمانیش نیز منحصر بخواندن کتب تواریخ ایران و سرگذشت پادشان پیشین بود. میرزا یوسف نامی که از سالیان دراز در خانه معلم پسرش بود از کتاب ناسخ التواریخ و داستان خسروان نامی مانند کیخسرو .جمشید.بهمن.شاپور.نوشیروان و غیره میخواند و او برخود میبلد.

برای خرید کتاب سیاحت نامه ابراهیم بیک نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

دانلود کتاب سیاحت نامه ابراهیم بیک