تحفه الاخوان تالیف معصوم بن عبدالله کاشی، اثری منثور در باب شرح و بیان مبانی مسلک فتوت می باشد. این اثر مشتمل بر یک مقدمه (شامل چهار فصل)، ده باب و یک خاتمه (مشتمل بر سه فصل) می باشد. به عقیده استاد جلال الدین همایی، تاریخ تالیف این اثر از سده هفتم هجری فرا تر نمی رود.

 

9975 1476951726

 

نمونه ای از نثر کتاب:
آورده اند که جبرئیل علیه السلام از حضرت عزت سوال کرد که یا رب! ابراهیم را با وجود کثرت اموال و اسباب، درجه خلت و احتبار از کجاست؟ خطاب آمد که او را دل با ماست، نه با مال، اگر خواهی امتحان کن. جبرئیل به صورت مردی در آن جا که ابراهیم بر پشته ای ظاهر شد و با آوازی هر چه خوشتر گفت: سبوح قدوس رب الملائکه و الروح.

ابراهیم را وقت خوش شد و نزد او آمد و کلمات را استعادت کرد. جبرئیل گفت : ثلثی از مال خویش بر من ایثار کن تا باز خوانم. گفت کردم. جبرئیل اعادت کرد. ابراهیم گفت: ثلثی دیگر بستان و یک بار دیگر باز خوان. جبرئیل باز خواند. گفت: همه تو را ، یک بار دیگر مکرر گردان...