پائولو کوئیلو درباره ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد ، شیطان و دوشیزه پریم و کنار رود پیدرا نشستم و گریسم چنین می گوید:
در هر سه کتاب، به یک هفته زندگی انسان هایی معمولی پرداخته می شود که هر کدام، به یک باره خود را پیش روی عشق، مرگ، یا قدرت می یابند. همواره اعتقاد داشته ام که چه درهر انسان و چه در سراسر جامعه، دگرگونی های ژرف در دوره های زمانی بسیار کوتاهی رخ می دهند. درست آن گاه که هیچ انتظارش را نداریم، زندگی پیش روی ما مبارزه ای می نهد تا شهامت و اراده مان را برای دگرگونی بیازماید. از آن لحظه به بعد، حاصلی نداریم که وانمود کنیم چیزی رخ نداده، یا بهانه بیاوریم که هنوز آماده نیستیم. این مبارزه منتظر ما نمی ماند. زندگی به پشت سر نمی نگرد. یک هفته فرصت زیادی است تا تصمیم بگیریم که سرنوشت خود را بپذیریم یا نه.

پائولو کوئیلو همچنین به عنوان مشاوره ویژه ی برنامه ی یونسکو به نام: همگرایی های روحی و گفت و گوی بین فرهنگ ها شناخته می شود. کوئیلو به پاس خلق داستان ها و رمان های ارزشمندش، تا کنون جوایز زیادی در کشورهای گوناگون دریافت کرده است

برای خرید کتاب ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد اینجا کلیک نمایید.