معرفی کتاب لطفا گوسفند نباشید محمود نامنی.در این کتاب آمده است .

کتاب مورد نظر نقل قولی است از زرتشت،پیامبر،سقراط،رابینز،شریعتی.و درباره زندگی،تولد،مرگ توضیح میدهد.

این کتاب در حیطه آثار روان شناسی قرار میگیرد و محمودنامنی سعی کرده با داستان و حکایت راه خود شناسی را به به افراد نشان دهد که کار آسانی نیست.

و راه را برای این افراد باز کند این کتاب شامل ۴فصل است(فصل اول:چگونه باید آموخت که شامل خودآگاهی،زندگی چیست،و مدیریت احساس است.

فصل دوم:از عبارات تاکیدی تشکیل شده.فصل سوم:شامل سوال های بی جواب است که این سوالها با هدف شناختن خود و حل کردن مشکلات دشوار روحی و روانی است.

فصل چهارم شامل آزمون های خودشناسی است.اگر در ابتدای راه خودشناسی هستید این کتاب یک اثر فوق العاده است این کتاب تلنگری است بر روح انسان چون حقایق را به انسان نشان میدهد.

که از آنها بی خبر بوده است و یا در صورت آگاهی از آنها به آن توجهی نشان نمیداده است.

 

بخش هایی از کتاب(در آینه خرد خود را نگریستن یعنی خودآگاهی،خودآگاهی یعنی اشراف بر اعمال خود،با رسیدن به خودآگاهی میفهمیم که چرا آمدیم؟چه کار باید بکنیم؟کجا باید برویم؟خودآگاهی انسان را هدفمند میسازد.خودآگاهی تنها تفاوت بین انسان و حیوان است.

تنها حصار ذهن است که تو را ناتوان میسازد و گرنه توانایی هایت هیچ مرزی ندارد پس فکر کن که میتوانی و فکر نکن که نمیتوانی.نادان از اشتباه خود درس میگیرد و دانا از اشتباهات دیگران.هرگز به گذشته برنگرد مگر آنکه بخواهی از آن بیاموزی.برای خوابیدن مردم قصه نگو قصه ای بگو که بیدار شوند.شاید این تمام چیزی باشد میخواهی نه تمام چیزی که میتوانستی.).