معرفی کتاب معنا درمانی اثر ویکتور فرانکل.سوال اصلی این کتاب این است که چرا زندگی میکنید؟.

ویکتور فرانکل روان شناس معروف در این کتاب معنا درمانی را شرح میدهد و به سوال مطرح شده پاسخ میدهد.این کتاب اولین بار در سال ۱۹۸۸ چاپ شد.

کتاب معنا درمانی روش های روان درمانی را توضیح میدهد و اصول مکتب معنا درمانی را هم شرح میدهد.کتاب معنا درمانی دو قسمت اصلی دارد و هر قسمت چند بخش دارد

بخش اول:پایه و اساس معنا درمانی.بخش دوم: معنا درمانی چه کاربردهایی دارد.روش های معنا درمانی.

معنا درمانی به این معنی است که انسان به دنبال پیدا کردن معنا است و فهمیدن معنای زندگی از نگاه روانشناسی اهمیت زیادی دارد.

 

از این کتاب تاکنون بیشتر از دو میلیون و پانصد هزار جلد به فروش رسیده است.این کتاب بعد از کتاب معروف فرانکل انسان در جستجوی معنی چاپ شد

و مطالعه پشت هم این دو کتاب(انسان در جستجوی معنی،معنادرمانی)برای خوانندگان مفید است.قسمتی از کتاب(زندگی یک امر همیشگی نیست.

انیشتین در این باره بیان میکند کسی که زندگی در نظرش معنایی ندارد هم ناراحت است و هم ادامه دادن به زندگی برایش سخت میشود.).