معرفی کتاب نگرش ثروتمندانه اثر نويل گودارد

اين كتاب، كتابى است كه مترجم آن مينويسد: "شايد ترجمه ى هيچ كتابى به اين اندازه براى من سخت نبود. نه به علت پيچيده بودن ساختار جملات، بلكه به دليل عميق بودن مفاهيم موجود در آن، الهام گرفتن بسيارى از مطالب از كتاب انجيل و پيچيده بودن مفاهيم سخنان نويل گودارد كه خود نويسنده و سخنران بزرگى بود"
بسيار خب!
مشخص است كه اين كتاب چه عمق و محتوايى دارد. كتابى با محتواى متافيزيك و بيان قوانين هستى از يك سخنران بزرگ كه خود در زندگى راه و روشى مبنى بر قوانين دارد.
كتاب " نگرش ثرتمندانه" ى نويل گودارد نويسنده ى آمريكايى كه متولد ١٩٠٥ بود،
بر مبناى مقدسات، عرفان، خوديارى و متافيزيك نوشته شده است.

گودار به خداى خارجى معتقد نبود و هرآنچه كه هست را در درون خود ميدانست.
جملات اين كتاب عميق و ژرف است و براى خواندن اين كتاب كه حجم زيادى هم ندارد بايد وقت كافى گذاشت تا حق مطلب ادا شود. از هيچ جمله اى نبايد بدون تامل و انديشه گذر كرد.
گودارد در توضيح و تفسير متافيزيك استادى به تمام معنا بود.
اين كتاب سه فصل دارد كه توسط تيم گريمز از مجموعه ى سخنرانى هاى نويل گودارد در ١٩٥٣ ارائه شده است، جمع آورى شده كه تنها بخش ناچيزى از زواياى متنوع اصولى و تعليمات متعدد او در سخنرانى هايش محسوب ميشود.

 

نگرش ثروتمندانه
نويل گودارد
ترجمه سيد مصطفى حسينى
انتشارات تمدن علمى


فصل اول نكات اصلى نويل را بررسى ميكند
و فصل دوم و سوم سخنرانى هاى اوست كه اغلب در كليساى فردريك لس انجلس و تئاتر ايبل برگزار ميشد.
بخشى از نكات اصولى گودارد در فصل اول اينطور است:
" و اين خود است كه بايد ابتدا مورد پذيرش قرار گيرد تا بتوان يك تغيير را شروع كرد. تولد دوباره، به فعاليت درونى "خود" يك شخص بستگى دارد. هيچ كس نميتواند بدون تغيير اين "خود" دوباره متولد شود. هر زمانى كه يك مجموعه كامل از واكنشهاى جديد به درون زندگى شخص راه يابد يك تغيير آگاهانه اتفاق افتاده است و همچنين يك تولد معنوى دوباره رخ داده است."
فصل دوم " احساسات من" نام دارد و فصل سوم " سرمايه گذارى درست" ناميده شده است: زمان بسيار با ارزش است و اين لحظاتى كه در آن زندگى ميكنيم. هرگز از بين نميرود، بلكه همواره در حال پيش رفتن به سوى آينده هستند كه ما، يا با آن مقابله ميكنيم يا ميتواند به ما سود و منفعتى شگفت انگيز برگرداند.
كتاب نويل گودارد پر از مفاهيم عميق و جالب است كه كمتر به آن پرداخته شده است پس مطالعه ى آن را به همگى پيشنهاد ميكنيم.