كتاب سفر به ثمر
نوشته ى كاوه صدقى
انتشارات نگاه نوين-١٣٩٦

اكثر ما با كتاب هاى خوديارى زيادى برخورد داشته ايم. با كتاب هايى كه نويسندگان آن روزگارى سخت داشتند. كودكى و نوجوانى سختى را گذراندند و به دوران رسيدند كه تصميم گرفتند از صندلى قربانى بلند شوند و مسير بى انتهاى خوشبختى را شروع كنند. در اين راه قدم گذاشتند و هر روز بيشتر از روز قبل پايبند مسير خود بودند.
كتاب" سفر به ثمر" يكى از آن كتاب هاست.
كتابى كه احساس مطلوب را هدف قرار ميدهد، با يك تفاوت.
تفاوت اين است كه دستيابى به اين اهداف اينبار از زبان يك ايرانى شنيده ميشود.
كسى كه فرهنگ، شرايط، سبك زندگى، معضلات و تضادهايش در كوچه پس كوچه هاى پايتخت همين كشور اتفاق افتاده است.
شايد نوشته هاى اين كتاب راهيابى، براى ما به عنوان يك خواننده ى ايرانى ملموس تر باشد. وقتى از دهه شصت صحبت ميشود و از بازى هاى محلى.
از برد و باخت هاى مكرر با بچه هاى كوچه.
و از رفت و آمد ها و شرايطى كه براى هر ايرانى قابل لمس است و اين يكى از ويژگى هاى جذاب اين كتاب تازه انتشار است.
كاوه صدقى در ابتدا ميگويد كه او هم مانند همه ى افراد يك جامعه معضلات خودش را داشت و اعضاى خانواده اش را يكى پس از ديگرى از دست داد ولى حتى با نيمه جان ترين حالت خود به مسير موفقيتش ادامه داد. او از قانون ظروف شكسته ى مطلا در رسوم ژاپنى ميگويد كه چطور سرآغاز ايده ى ادامه ى مسيرش است.
در اين رسم اگر ظروفى بشكند به جاى اينكه آن را دور بندازند و بى ارزش تلقى كنند، بين شكستگى ها را طلاكارى ميكنند تا به خاطر داشته باشند انسان ها بعد از هر مشكل و شكست، ديگر انسان قبلى نيست بلكه انسانى است با تجربيات طلايى براى ادامه ى مسير.

 


حالا هر فصل اين كتاب تجربه و نتيجه ى خوديارى و تلاشش در زمينه هاى متفاوت است.
اين كتاب به گونه اى نوشته شده است كه هر زمان كه بخواهيد ميتوانيد برگرديد و آن قسمت را مطالعه كنيد كه مد نظر است.
قسمتى از فصل ٢ مينويسد:
" وقتى مسئوليت را پذيرفتى، اين گونه نيست كه در يك جاده هموار بتازى و به پيش بروى و به مقصد برسى. هزاران مانع، منتظرت هستند كه خودى نشان دهند و اينجاست كه جنس مسئوليت پذيرى تو متفاوت ميشود. مانعى پيش مى آيد، مشكلى حادث ميشود و تو بايد تقصير را گردن بگيرى، نه اين كه دنبال مقصر بگردى. وقتى خودت را تقصير كار ديدى، از تماشاگر تبديل به بازيگر مى شوى. توان اين را مى يابى كه وضعيت را متحول كنى."
*مطالعه ى اين كتاب به همگى پيشنهاد ميشود