معرفی کتاب انسان خداگونه اثر دیگری از یووال نوح هراری است که ادامه کتاب انسان خردمند میباشد .


عنوان این کتاب تاریخ مختصر آینده میباشد و نشان میدهد که انسان قرار است در آینده ،به کجا عزیمت کند.

این کتاب نیز مانند انسان خردمند، مورد پسند عموم قرار گرفته بسیار معروف شده است و در ایران هم نیز خوانندگان بسیاری دارد و به چاپ دوم هم رسیده است.

این کتاب در مورد آینده ی نزدیک صحبت میکند مثلا ۵۰ سال ال دویست سال بعد و یووال نوح هراری حتی راجع به دویست سال آینده به طور قطع به یقین نظر نمی دهد.


ایشان درمورد اتفاقاتی نظر میدهد که ممکن است در آینده ی نزدیک رخ بدهد و هیچ قطعیتی وجود ندارد که حتما این اتفاقات در آینده بیافتند.

برای خرید کتاب انسان خداگونه اینجا کلیک نمایید.

 


این کتاب دارای سه بخش اصلی میباشد:

انسان خردمند جهان را تسخیر می‌کند.

انسان خردمند به جهان معنا می‌بخشد.

انسان خردمند سلطه‌اش را از دست می‌دهد.

ولی قبل از همه ی اینها نویسنده یک بخش را به عنوان مقدمه در مورد انسان خردمند تحت عنوان (دستور کار نوین انسان)آورده است.
این بخش در مورد هدف ها و دستاورد های انسان خردمند میگوید و به این موضوع هم اشاره میکند که انسان خردمند باتوجه به این که اگر دستاوردی هم نداشته باشد ولی باز هم خوشبخت است.