پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

سیاحتنامه مسیو چریکف

موجود
350,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب سفرنامه

کتاب سیاحتنامه مسیو چریکف
توضیحات

کتاب سیاحتنامه مسیو چریکف ترجمه آبکار مسیحی به کوشش علی اصغر عمران زیرنظر ایرج افشار

 

 

 این کتاب شرح سیاحت مسیو چریکف سرهنگ روسی است در ممالک محروصه ایران که به زبان روسی تالیف کرده و خانه زاد دولت ابدآیت علیه آبکار مسیحی از روسی به فارسی ترجمه نموده تقدیم آستان سپهر نشان اعلیحضرت قویشوکت شاهنشاه جمجاه خسرو صاحبقران بن السطان بن السطان ناصرالدین شاه قاجار حلدالله ملکه و سلطانه می نماید فی سنه هزار و سیصد پنج هجری قمری.

عهدنامه ای مبنی بر صلح آخری فیمابین دولتین ایران و عثمانی در سنه هزار هشتصد و چهل و هفت مسیحی مطابق هزار و دویست و شصت و چهار هجری به توسط دولتین روس و انگلیس در شهر ارز روم انعقاد یافت.

 در باب این عهدنامه چهار سال بود که در شهر ارزوم مذاکره می شد تا منعقد گردید و در این انعقاد عهدنامه گماشتگان دول واسطه بودند.
از جانب دولت روس رائی نیری سرهنگ و از جانب دولت انگلیس ویلیامس یاور توپخانه بود. به جهت انجام فصل سیم عهدنامه مزبور از جانب چهار دولت اداره مخصوص تعیین شد که حدود مملکت دو سلطنت معظمه اسلام را تعیین نمایند .اجزای مامورین چهار دولت اشخاص مفصله ذیل بودند:

از جانب دولت عثمانی درویش پاشا که در اویل سال هزار و هشتصد در سنت پطرزبورغ از جانب دولت عثمانی وزیر مختار بود و این درویش پاشا در آن وقت جوان تربیت شده ای بود و در کمال فصاحت زبان انگلیسی و فرانسه را تکلم می نمود.
از جانب ایران مشیرالدوله میرزا جعفرخان مهندس که پیرمرد بود ولی در مدرسه شهر وئلیج علم توپخانه درس خوانده و به زبان انگلیسی تکلم می نمود و او در سنه هزار و هشتصد و هفتاد و یک مسیحی در شهر مشهد به منصب متولی باشی وفات یافت.
از جانب دولت روس مصنف این کتاب چریکف سرهنگ تعیین شده بود از جانب دولت انگلیس ویلیامس یاور که در سنه هزار و هشتصد پنجاه و پنج مسیحی شهر قارص را از دشمت محافظت می نمود.حال ویلیامس مزبور منصب سرتیپی اول دارد و حاکم جبل طارق میباشد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.