دانلود کتاب خوابگردها اثر آرتور کوستلر ترجمه منوچهر روحانی

 

 هیچ رشته ای از اندیشه نمی تواند به وسیله کسانی که سنجششان صرفا بر پایه مقیاسهای هندسی و ریاضی است به نحو شایسته عنوان شود.بخشهای تاریخ دستخوش تغییر شکلند یا حتی اگر تغییر شکل هم ندهند از راه قوه تخیلی که از خارج از خود فن تاریخ نگاری مانند انوار نورافکن سرچشمه می گیرد حیاتی کاملا تازه می یابند.بدین ترتیب پیش بینی های پیشین با استفاده از مدارک به شکلی نوین یا از راه به هم پیوستگی های غیر منتظره مورد تایید قرار میگیرند.علت بروز کشفیات جدید این است که پیوستگی های امور به نحوی است که پی بردن به واقعیت آن برای هیچکس میسر نبوده است.مطالب نوینی استنباط می شود و به خاطر مسیری که مباحثه در ان کشانیده شده است موضوعات گوناگونی به آن مرتبط می گردد.

از طرف دیگر ما پیوسته در می یابیم که درباره تازگی افکار شخصی مانند کوپرنیک تفسیر ناموجهی کرده ایم و یا صرفا از کپلر برخی از موضوعاتی را که جنبه نوینتری دارد برگزیده ایم.یا همچنین در طرز مطالعتمان درباره افکار و زندگانی گالیله مرتکب اشتباهات تاریخی شده ایم.
مولف حاضر این کار بخصوص را از این راه پیش گرفته است که سرنخهای بسیاری را جمع اوری می کند و به تمام موضوع جنبه های غیر منتظره ای می بخشد.وی نه تنها کشفیات علمی را مورد مداقه قرار می دهد بلکه با در نظر گرفتن شیوه کاری که به این کشفیات منجر می شود و تعداد بیشماری از مکاتبات خصوصی بر شخصیت متفکرین یا بازگردانیدن آنان به عصر خودشان پرتو می افکند بی انکه مارادر همان حال دچار نواقص و رشته های سردرگم منسوخ سازد.

 

برای خرید کتاب خوابگردها اثر آرتور کوستلر ترجمه منوچهر روحانی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 بلکه وحدت و تجانس و قابلیت قبول بودن افکار آن دانشمندان را برما نمایان می سازد و بتمامی موضوع یکپارچگی می بخشد.
مخصوصا دانستن این امر برای خوانندگان انگلیسی زبان سودمند است که آقای کوستلر کوشش خود را در برخی از جنبه های سرگذشت به کاربرده است که از آن غفلت شده بود و توجه شایانی به کپلر که تشریح حالش مورد نیاز بسیار و مستلزم وجود قوه تخیل بیشتری در تاریخ نگاری بوده معطوف داشته است.
قضاوت درباره تاریخ نباید مبتنی بر مدارک مبهم باشد و لذت برای کسانی از ما که به نحوی از انحا در مورد کلیات ظاهری افکار آقای کوستلر نظر موافق ندارند. یا نمی توانند برخی از مشروحات وی را دریابند مطالعه این کتاب نه تنها امکان مشاهده آن نوری را فراهم می سازد که تصویر تاریخ را از ابهام بیرون میاورد و به ان روح می بخشد بلکه سبب بروز حقایقی نوین می شود یا حقایق مدفون را در مقابل دیدگان ما به تحرک و پایکوبی وا می دارد.
این امر باعث تعجب خواهد بود که حتی کسانی که با موضوع مورد بحث آشنایی بسزایی دارند رگبار بارانی از حقایق را که از هر فقطره آن نوری می درخشد احساس نکنند.

 

 

 

دانلود کتاب خوابگردها