دانلود کتاب آثار ملی اصفهان اثر ابوالقاسم رفیعی مهرآبادی

در علت نام گزاری اصفهان وجوه مختلفی گفته اند که برخی باساطیر شباهت دارد و پاره ای از گفته ها هم سند و دلیلی ندارد مانند قصه سوزانیدن نمرود ابراهیم خلیل را که چون به اصفهانیان امر شد که در سوزاندن خلیل الله شرکت کنند و از قبول آن خودداری کردند درباره انها گفته شد: اسپاه آن یعنی انها سواران خدایند و یا اینکه اصفهان از بناهای اصبهان بن فلوج بن سام بن نوح علیه اسلام و یا اصبهان بن فلوج بن لنطی بن یونان بن یافث است.
که این دو در اصل روایت متحد بنظر میرسند منتهی در مراتب نسبت تغییری وجود دارد.
انچه منطقی و مناسب بنظر میرسد وجه تسمیه ایست که حمزه اصفهانی اختیار کرد و آن چنین است : لفظ اصبهان و اصفهان و اصفاهان از اسپاهان که به معنی سپاه ها و لکشر است گرفته شده و اسپاه و اسپه نام لشکر و هم نام سگ است زیرا هر دو در کار نگهبانی و حراست اشتراک دارند و از اینرو اصفهان و سجستان را که مرکز سپاهی بوده اند بترتیب اسپاهان و سگان یا سگستان خوانده اند و چون مردم اصفهان از زمان کاوه اهنگر بسپاهی گری شهرت داشتند و در دوره ساسانیان برای حمل درفش کاویانی فقط از وجود انان استفاده میکردند و اساوره ایکه در بین تازیان شهرت دارد همان سواران برجسته مردم اصفهان را میگفته اند یعنی مردم سپاهی یا جای سپاه.
و برخی طریق نامگذاری را چنین گفته اند که در روزگار فرس چون گودرزبن کشواد در اصفهان سوار میشد در دنبال او هشتاد پسر شجاع و نواده ها و اتباع دلیر سوار میشدند و چون این منظره بسیار جالب و چشمگیر بود باین دسته می گفتند:
اسپاهان یعنی لشکر و سپاهی و این کلمه بتدریج نام محل گردید و در این مورد هم باید اذعات کرد که الف و نون اخر معنی جمع میدهد برخلاف وجه تسمیه پیش که الف و نون علامت مکان است چون گیلان که معنی جای گیل میدهد.

 

برای خرید کتاب آثار ملی اصفهان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب آثار ملی اصفهان