دانلود کتاب تاریخچه اخلاق جنسی ایرانیان در دوران قاجار اثر مهدی قرائیان

 

 

 اگر بتوان عصر قاجار را دوران گذر جامعھ ایران از سنت بھ مدرنیتھ تلقي كرد ،بھ ھمین تعبیر نیز مي توان اخلاق جنسي ایرانیان عصر قاجار را میانھ اي بین اخلاق كھن وسنتي و ایراني كھ مبتني بر انگاره ھا و آموزشھاي بومي، محلي و مذھبي بوده با خلاق نوین بھ سبك غربي كھ از نیمھ دوم دوران قاجار بھ تدریج در طبقات و اقشار اجتماعي نفوذ ورسوخ پیدا كرد، دانست. این دوگانگي و تقابل را مي توان در بسیاري از جنبھ ھاي فرھنگ جنسي آن دوران مشاھده كرد، بویژه با ورود دانش آموختگان و فرنگ رفتگان بھ كشور كھ با خود جنبھ ھاي مثبت و منفي فرھنگ غربي را نیز بھ ھمراه عقاید و اندیشھ ھا و آثار اروپایي بھ ارمغان مي آوردند، این مسئلھ تشدید شد . این دگرگوني ھا كھ بخشي از آن حاصل تغییرات فرھنگي و بخشي دیگر مسایل اقتصادي و الزامات اجتماعي عصر بود، بسیاري از شاخصھ ھاي خلقیات جنسي سنتي ایرانیان چون چندھمسر گزیني وحرمسراداري، حداقل در میان اقشار بالاي جامعھ را دگرگون ساخت.

آداب و رسوم ازدواج و طلاق، نوع برخورد با پدیده ھایي چون روسپیگري یا روابط نامشروع ،ھمجنس گرایي و نظایر آن كھ در جو سنتي جامعھ، مجازاتھاي شدید جھت آنھا پیش بیني شده بود، كم كم تخفیف یافتھ و در انتھاي عصر قاجار عملاً متروك گردید. در دوران قاجار با وجود آنكھ روسپي گري و شاھدبازي، قانوناً و عرفاً جرم تلقي مي شد وبھ مانند دوران صفویھ، جزو حرفھ ھاي رسمي طبقھ بندي نمي گردید، معذلك وفورروسپیان وشاھدان تن فروش نمایانگر رواج ورونق این كسب وكار بود و برخي مقامات و صاحب منصبان از قبل آنان سود سرشاري مي بردند.

در خصوص ازدواج وطلاق نیز پدیده ازدواج زودھنگام و نیزعدم تجانس سني ورعایت فاصلھ سنین زوجین ،بعنوان یكي از مسائل و مشکلات اجتماعي آن عصر كھ سرمنشأ بسیاري از ناھنجاري ھاي فردي و اجتماعي بود، قابل بررسي وتوجھ است. پدیده جنسیت و روابط حول آن در مورد رجال ودولتمردان عصر قاجاریھ جالب توجھ است، با نگاھي بھ زندگي نامھ بسیاري از متنفذان دربار قاجار ، نقش روابط جنسي را در اخلاقیات آنان بسیار پررنگ و واضح مي توان دید، این تأثیر تابدانجا پیش مي رود كھ در اعطاي مناصب ومشاغل بھ افراد نیز جزو یكي از معیارھاي عمده قرار مي گیرد.

ادبیات و ھنر عصر قاجار نیز از تأثیرات اخلاق جنسي بركنار نیست و ما انبوھي از آثار ھنري و ادبي این دوره را مي بینیم كھ بطور تلویحي وكنایي یا بصورت بي پرده و آشكار بدین مسائل پرداختھ است، از اشعار ایرج میرزا و قاآني گرفتھ تا كتابھاي اروتیك کھ بھ نیت تھیج جنسي مخاطبین نگاشتھ مي شدند و نگاره ھاي شھواني كھ بر دیوار و سقف خلوت اعیان وخواص نقش مي گردید. چناچھ بخواھیم اخلاق جنسي ایرانیان دوران قاجار را در یك جملھ خلاصھ كنیم عبارت است از واكنشھاي غریزي یك ملت نسبت بھ یكي از قوي ترین محركھاي نفس انساني با توجھ بھ مقتضیات زمان و مكان. ١١ ھدف از تحقیق ھدف از نگارش این تحقیق ، بررسي و پژوھش علمي در مورد پیشینھ اخلاق جنسي ایرانیان دوران قاجار، با تكیھ بر اسناد و مدارك وشواھد تاریخي مي باشد. این بررسي و تحقیق نھ بھ منظور قضاوت اخلاقي یا اجتماعي درباره مردمان آن روزگار ،بلكھ جھت روشن شدن ابعاد ھنجارھاي فرھنگي مردمان این سرزمین راجع بھ جنسیت ومسائل پیرامون آن در دو قرن گذشتھ است.

 

برای خرید کتاب تاریخچه اخلاق جنسی ایرانیان در دوران قاجار نسخه چاپی اینجا کلک نماید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

با توجھ بھ آنكھ در باب این بخش از حیات اجتماعي مردم ایران، كمتر سخن ومطلبي بصورت مدون تألیف شده ، این پژوھش بعنوان اثري راھگشا جھت شكستن تابوھاي اجتماعي بي مورد و پرداختن بھ بخشي جالب توجھ از زندگي گذشتھ ایرانیان سودمند خواھد بود. چنانچھ این گونھ پژوھشھا بصورت منظم و در رابطھ با ادوار تاریخي ایران، صورت پذیرد، ریشھ بسیاري از آداب و رسوم و سنتھاي جاري و متروك مردمان ایران زمین روشن و آشكار خواھد شد. مقاصد اصلي از نگارش این پژوھش: .١ شناخت زمینھ ھا وبسترھاي اخلاق جنسي ایرانیان دوران قاجار در پیشینھ تاریخي ایران. .٢ شاخصھ ھا و نمودھاي اصلي رفتار جنسي ایرانیان در عصر قاجار .٣ تأثیرات فرھنگي و اجتماعي جھان در عصر قاجار بر اخلاق جنسي ایرانیان پرسشھا و فرضیات اخلاق جنسي ایرانیان عصر قاجار با وجود آنكھ بسیار شبیھ بھ مردمان ادوار واعصار قبل از خود بود، چنانكھ در بسیاري از كتب تاریخي ادوار گذشتھ ،نمونھ ھاي مشابھ زیادي بدست مي دھد.

و ھمچنین تجلي ذوق و سلایق اروتیك شاعران و ادباي این عصر را با نمونھ ھاي مشابھ گذشتگان در تاریخ ادبیات ایران، مي توان مقایسھ كرد، اما اگر با دقت وموشكافي بھ آن بنگریم، تفاوتھاي عمده اي نیز با گذشتھ دارد و آن رسوخ و نفوذ فرھنگ جنسي اروپایي در میان ایرانیان است كھ براي نخستین بار بطور فاحشي با خلقیات سنتي جامعھ ایراني در تضاد و تعارض قرار مي گیرد و ھر چھ بھ پایان دوران قاجار نزدیكتر مي شویم این تعارض وتقابل پررنگ تر شده وشدت بیشتري مي یابد، روندي كھ با تصرف سرزمینھاي شمالي ایران بدست روسھاي تزاري آغاز شده و موجب اختلاط فرھنگي ایرانیان آن مناطق بافرھنگ كاملاً متفاوت روسي مي شود تا دوران ناصري و بعد از آن كھ رفت و آمدھاي مكرر ایرانیان واروپائیان بسترھاي ١٢ تغییرات عمیق وساختاري در اخلاق جنسي ایرانیان را فراھم مي سازد.

جریاني كھ تأثیرات آن تاكنون نیز ادامھ داشتھ است. ودر این باب پرسشھایي بھ شرح ذیل مطرح مي گردد: .١ پیشینھ تاریخي اخلاق جنسي ایرانیان چھ تأثیري بر اخلاق جنسي مردمان عصر قاجار داشتھ است؟ .٢ نقش اخلاق جنسي عصر قاجار در تحولات سیاسي و اجتماعي آن عصر چگونھ بوده است؟ .٣ چھ عواملي موجبات تأثیرپذیري اخلاق جنسي ایرانیان از اروپا در دوران قاجار را فراھم آورده است؟

اكنون مي توان با توجھ بھ این پرسشھا، فرضیاتي را بعنوان پاسخ مطرح ساخت كھ بھ ترتیب ذیل ھستند: .١ اكثر خلقیات جنسي مردمان عصر قاجار ادامھ سنن و آداب و فرھنگ روزگاران پیش از آن بوده است. .٢ بخش زیادي از تحولات اجتماعي و پاره اي از مسائل سیاسي عصر قاجار ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با اخلاق جنسي آن دوران دارد .٣ خاصیت تقلیدپذیري ذاتي ایرانیان بھ ھمراه تنوع و جاذبھ ھاي جدید اخلاق جنسي اروپائیان كھ خواه ناخواه ارتباط گسترده اي با ایران عصر قاجار یافتھ بودند، موجبات این تأثیرپذیري مي باشد. پیشینھ تحقیق تا آنجایي كھ نگارنده اطلاع دارد در ایران تاكنون ھیچ تحقیق مستقلي در مورد تاریخ اجتماعي از منظر روابط جنسي تدوین و تألیف نگردیده است. این فقدان پیشینھ تحقیقاتي از یك سو بدلیل تابو بودن مسألھ سكس و روابط جنسي در میان خانواده و اجتماع بوده كھ مانع انتشار اطلاعات جامع و ھمھ جانبھ جھت دسترسي محققان مي شده و از سوي دیگر عدم استقبال افكار عمومي و مجامع علمي و تحقیقاتي كشور از پرداختن راجع بھ آن سبب مي گشتھ است. در اكثر كتب و منابع تاریخي دوره قاجار نیز یا بدین موضوع اشاره مستقیم نشده یا در حد نقل حكایات و اتفاقات روزمره خلاصھ گشتند و نادرند آثاري كھ بھ مناسبت موضوع بطور بي پرده بھ روابط جنسي اشاره داشتھ باشند.

اكنون مي توانیم دو اثري را كھ تا حدودي بھ شیوه و روش تألیف این رسالھ نزدیكترند مورد اشاره قرار دھیم: .١ در سال ١٣٨١ سیروس شمیسا در كتاب (شاھدبازي در ادبیات فارسي) بھ بررسي تاریخ ادبیات ایران در دوره اسلامي از منظر شاھدبازي و عشق بھ مذكر پرداخت و كوشید تا این نكتھ را اثبات كند كھ ١٣ در اكثر غزلیات شعراي پارسي گو حداقل از دوره سامانیان بھ بعد، مقصود و مراد از معشوق،جنسي مذكر است. ھرچند این تئوري در اصل ایده پروفسور احسان یارشاطر مي باشد. بھر تقدیر این یگانھ اثري بود كھ بھ بعدي از روابط جنسي در تاریخ ایران مي پرداخت كھ متأسفانھ در ھمان نخست توقیف و جمع آوري شد.

.٢ درسال ٢٠٠٨ كتابي از محقق و ایران پژوه معروف پروفسور ویلم فلور انتشار یافت. بنام (تاریخ اجتماعي روابط جنسي در ایران) كھ ترجمھ فارسي آن نیز بھ تازگي در سوئد منتشر شده است. در این كتاب بھ تاریخچھ روابط جنسي در ایران از نخستین دورانھاي تاریخ تا عصر حاضر پرداختھ شده وبا تكیھ بر كتب و اسناد مختلف تصویر نسبتاً جامعي از این مسئلھ ارائھ گردیده است. متأسفانھ ازآنجایي كھ اصل و ترجمھ این كتاب در اختیار نگارنده نبود، نتوانستم از مطالب سودمند و ارزنده آن بھره برداري كنم. روش تحقیق بیشتر از روش كتابخانھ اي و ابزار فیش برداري استفاده شده است. براي انجام پژوھش حاضر، نگارنده بھ بررسي و مطالعھ انواع منابع اصلي و مأخذ فرعي پرداختھ است و با فیش برداري مطالب سودمند در كتابخانھ ھا و سپس تجزیھ و تحلیل اطلاعات و داده ھا و دستھ بندي مطالب بھ تدوین ونگارش تحقیق خویش اقدام كرده است.

موانع ومشكلات تحقیق در راه تدوین این پژوھش دو مشكل عمده و اساسي براي نگارنده وجود داشت. یكي كمبود مطالب سودمند و قابل استفاده كھ در مقایسھ با انبوه اسناد ومدارك و كتابھایي كھ از دوران قاجاریھ بجا مانده، نسبتاً اندك بوده و استخراج آنھا نیز با دشواري و صرف زمان بسیار ھمراه بود و دومي نبود تحقیقات مرجع و متقدم داخلي كھ بتوان بعنوان الگو و راھنماي پروژه از آنھا یاري گرفت. در حقیقت برخلاف بسیاري از پروژه ھاي مشابھ در این سطح كھ حداقل داراي چند الگو و نمونھ كار قبل از خود بوده وراھنمایي مؤثري دریافت داشتھ اند، نگارنده این پژوھش را بھ ابتكار خویش تنظیم و تألیف كرده است. بدین جھت امكان وجود نواقص وكاستي ھاي بسیار در آن مي رود كھ چون نتوانستم با آثار مشابھ مقایسھ و ارزشیابي نمایم. وجود آنھا بدیھي مي نماید. اشتغالات كاري فشرده و كمبودزمان جھت ویراستاري و تكمیل بخشھا نیز مزید بر علت شده و بر نارسایي پژوھش افزوده است. امید است كھ با نظر اغماض بدین ایرادات نگریستھ شود تا ان شاء ا.. در فرصت مقتضي نسبت بھ تصحیح و تكمیل پژوھش اقدام نمایم.

 

دانلود کتاب تاریخچه اخلاق جنسی ایرانیان در دوران قاجار