دانلود کتاب خاطرات سیاسی مورخ الدوله سپهر اثر احمدعلی سپهر

 به طوری که می دانیم روسیه تزاری در سال 1911 به بهانه حمایت از املاک شاهزاده شعاع السطنه اولتیماتوم چهل و هشت ساعته ای به ایران تسلیم داشت و درخواست کرد که مورگان شوستر آمریکائی خزانه دار کل و همکاران خارجی او معزول و دولت ایران متعهد شود در اینده برای استخدام مستشاران اجنبی رضایت قبلی دولتین روس و انگلیس را جلب نماید و مخارج لشکرکشی روس را بپردازد.
توسل دولت ایران به انگلستان نیز مفید واقع نگردید و سفارت انگلیس در ضمن مراسله جوابیه به وثوق الدوله وزیر امور خارجه توصیه کرد فورا این تقاضاها را قبول کنید و نگذارید تاخیر شود.
مجلس شورای ملی با اکثریت قریب به اتفاق آرا< اولتیماتوم را رد کرد اما ناصر الملک بعد از نومیدی اقداماتی که به وسیله سفرای ایران در خارجه نمود ناگزیر به تسلیم شد و عملیات دولت را دایر به انفصال مجلس و توقیف جرائد و حبس آزادیخواهان تایید نمود.

 از آن تاریخ اوضاع مملکت به وخامت گرائید.بریتانیا از بیم نزدیکی روسیه به آلمان تجاوزات روسها را نادیده می گرفت و فقط از طریق دوستی سعی می نمود که خشنونت آنها را تلطیف و ضمنا منافع متقابلی به دست آورد بدین وسیله با روسیه همدست شده و هر دو دولت نیرومند متفقا در امور داخلی ایران ناتوان مداخله می کردند.یکی بریگاد قزاق را در دست داشت و دیگری صاحبمنصبان سوئدی را در راس ژاندامری تقویت می کرد.
یکی مستبدین را آلت نفوذ خود می ساخت و آن دیگر با مشروطه طلبان نرد عشق می باخت. اولی بانک استقراضی و دومی بانک شاهنشاهی را وسیله اعمال نفوذ سیاسی قرار داده بودند.

 روزی محمدعلی شاه مخلوع از شمال و سالارالدوله مدعی سلطنت از مغرب خروج می کردند و صمدخان شجاع الدوله در تبریز اوامر دولت مرکزی را در سبد نسیان می افکند.هنگامی که قتل کاپیتن آکفورد انگلیسی در دشت ارژن مقدمه اعزام سپاهیان هندی به جنوب واقع می شد بعلاوه دیگ اشتهای دولتین در امور اقتصادی دائما در جوش بود و از هر پشامدی سواستفاده کرده برای اخذ امتیازات کابینه های ایران تحت فشار می گذاشتند

برای خرید کتاب خاطرات سیاسی مورخ الدوله سپهر نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب خاطرات سیاسی مورخ الدوله سپهر