دانلود کتاب تاریخ جنبش کمونیستی در ایران اثر سپهر ذبیح

 پیدایش,شکوفائی ,رشد,اعتلاء,افول و زوال جنبش کمونیستی ایران - به مثابه یک پدیدار اجتماعی و سیاسی چشمگیر در تاریخ معاصر ایران-به راستی در خور بررسی و پژوهش علمی و بی غرضانه می باشد.
چرا که این حرکت از تاثیرات گون گون در حیات سیاسی و اجتماعی ایران- ر شصت و اندی سال اخیر- برخوردار بوده است.
چگونه این حرکت به وجود آمد.پا گرفت .رشد کرد.اما سرانجام در سراشیبی زوال افتاد؟
همه این ها پرسش هائی درباره کهنه داستانی است که از سوی نویسنده این کتاب و دیگر نویسندگان داخلی و خارجی- به رشته تحریر در آمده اند.
اما هریک با شیوه و دیدگاه ویژه خود به ان نگریسته اند.
به هر تقدیر هدف از نگارش این دیباچه-نسبتا کوتاه -این است که نظری مجمل به سیر تحل جنبش کمونیستی در ایران افکنده شود.تا خواننده با نوعی اگاهی کلی وارد اصل متن کتاب گردد.
در پی آن تحلیل کوتاهی از ریشه های کامیابی و شکست جنبش کمونیستی ارائه خواهد شد که طبعا نظر این قلم است و نیازمند بررسی بیشتر از سوی صاحب نظران.
در پایان دیباچه اشاره مختصری به اهمیت و محتویات این کتاب و شیوه و ترجمه ان خواهد شد.

خرید کتاب تاریخ جنبش کمونیستی در ایران اثر سپهر ذبیح نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب تاریخ جنبش کمونیستی در ایران به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 رخنه اندیشه های سوسیالیستی در ایران .پیوند مستقیمی با فعالیت سوسیال -دموکرات ها قفقاز دارد.

چرا که همجواری جغرافیایی ایران روسیه این انتقال فرهنگی را گریز ناپذیر کرده بود.
نخستین اگاهی ایرانیان از وجود سوسیالیسم گویا بوسیله مقاله ای است که در روزنامه اختر چاپ اسلامبول چاپ شده و روزنامه ایران در شماره 18 مارس 1880 خود انرا تجدید چاپ کرده است.
بعدها روزنامه ایران نو ارگان حزب دموکرات ایران به انتشار مقالات علمی درباره سوسیالیسم پرداخت.

 

 

 دانلود کتاب تاریخ جنبش کمونیستی در ایران