دانلود کتاب تاریخ خاندان طاهری اثر سعید نفیسی

 

 در زمان ساسانیان ایران که یکی از تواناترین کشورهای جهان بود.خسرو اول انوشیروان دوباره آن ناتوانی هایی را که بر پیکر کشور بواسطه پریشانی های درونی و پراکنده رشته امور چیره شده بود.بسیاست و کاردانی و دادگستری و پیش بینی خود درمان کرده بود و بار دیگر شکوه و فر زمان کوروش و دارای بزرگ و اردشیر و شاپور را فراهم ساخته بود.
ولی دریغا که پس از وی پسرش هرمز چهارم نتوانست همانراه را پیش گیرد و سپس خسرو دوم پرویز چون بپادشاهی رسید بدبختی ایران رو بافزایش رفت.
این پادشاه نخست جهانیان را از پیشرفتهای خود خیره کرد ولی چندی نگذشت که سستی و زبونی پیش امد و بجهاتی چند رخنه در بنیاد کشور افتاد.

 

برای خرید کتاب تاریخ خاندان طاهری اثر سعید نفیسی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

دانلود کتاب تاریخ خاندان طاهری