دانلود کتاب پارتیها یا پهلویان قدیم اثر محمدجواد مشکور

 

 

 پهلوان در زبان پارسی دری معادل شجاع ,قهرمان,دلیر و نیرومند بکار رفته منسوب به همین قوم آریایی اسا و بمعنی پارتی و پهلوی می باشد.
واژه پهلوی در پارسی باستان و سنگنبشه های هخامنشی بصورت پرثوه آمده و از آن سرزمین پارت و قوم ایرانی پارتی اراده شده است.
همین کلمه را یونانیان پارثیا تلفظ کرده و در کتاب های خود چنین نوشته اند که واژه مصطلح پارت ماخوذ از آن است.
ایالات پارت در کتیبه های داریوش با خراسان امروز تطبیق می کند.
سبب آنکه در کتب اسلامی سرزمین پهله با پارت را در مرکز و مغرب فلات ایران نوشته و آنرا مشتمل بر پنج ولایت : اصفهان.ری. همدان ماه نهاوند و آذربایجان دانسته اند .گ
سترش قوم پارتی در دوره حکومت پانصد ساله خود از خراسان به این نواحی بوده است.
عصر درخشان و با شکوه این شاهنشاهان ایرانی نژاد چنانکه در جای خود نوشته ایم بر اثر دشمنی اخلاف ایشان ساسانیان در تاریخ ملی ایران یعنی خداینامه و شاهنامه های کهن یاد نگردیده و تعمدا بر طابق نسیان نهاده شده است.

 ناچار مورخان جدید کارنامه پر افتخارذ اشکانیان را از زبان دشمنان رومی و یونانی ایشان نقل نموده و کتاب هایی بنام تاریخ پارتیها و اشکانیان برشته تحریر کشیده اند.
اگر این دشمنان عاقل نمی بودند حتما تاریخ ایشان فراموش شده بود و در داستانهای ملی ایران هم بیش از انچه را که در شاهنامه فردوسی یاد شده بدست ما نمی رسید.
نگارنده کتاب پارتیها یا پهلوانان قدیم را در دو جلد نشوته است.
جلد اول که شامل تاریخ سیاسی اشکانیان است. مشتمل بر ده فصل است که در انها از منابع تاریخ پارت و اوضاع تاریخی ایران از مرگ اسکندر تا تاسیس دولت اشکانی و عظمت و انحطاط آن دولت و جستجوی نامهای پادشاهان آن سلسله در شاهنامه و پهلوان نامه های کهن.خاندان پهلوی مشرق و سیاست خارجی پارتیها سخن رفته است.

 جلد دوم مربوط به تاریخ تمدن و فرهنگ و هنر پارتی است که مسودات آن بنابر آخرین تحقیقات و اکتشافات باستان شناسی درباره مدنیت آن قوم ایرانی نوشته شده و هنوز نا تمام و در دست تالیف است.

 

 

برای خرید کتاب پارتیها یا پهلویان قدیم اثر محمدجواد مشکور نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب پارتیها یا پهلویان قدیم  جلد اول