دانلود کتاب کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او اثر رشید یاسمی

 

 نگارنده این اوراق با اینکه بضاعتی در این فن ندارد و از آنجا که بانتساب به طایفه کرد مفتخر است سال ها در پی فرصت بود که نتایج تحقیقات خود و دیگران مجموعه ای گردآورده قدمت این طایفه و نجابت و شرف نژادی آنرا روشن کند اگرچهستایش قوم خویش از نظر اخلاق و آداب بمثابه خودستائی است و در حضور دانیان شایسته نیست لیکن بعضی احوال و صفات را از فرص عموم و شمول و روشنی و وضوح نیمتوان پوشیده داشت.
آثار قدیم و اسناد جدید از آغاز عهد تاریخی ایران تا این ایام همه گواه بزرگواری و دلیری و ثبات قدم و سایر صفات پسندیده قوم کرد است که در چهار موجه حوادث و جزر و مد ایام فتوری و تغییر در آن راه نیافته است.
از روزگار اردشیر هخامنشی تا قرن حاضر پیوسته این قوم همان دلیری و شهامت را نشان داده اند و با سخت ترین حوادث نبرد کرده اند.

سعی ما بر این است که در این کتاب قدمی از طریق استوار تاریخی یعنی پیروی اسناد متین بیرون نگذاریم و حقا شرافت و عظمت نژادی کرد بدرجه ایست که اخبار آنان با وجود گذشتن از هزاران پروین انتقاد و احتیاط تاریخی باز آنچه بماند برای فخر و برای جلب محبت کافی است.
و سبب اینکه در این هنگام نگارنده به تسوید این اوراق پرداخت این است که در میان کتب بسیاریکه بعنوان تاریخ کرد و سیاحتنامه در کردستان بنظر رسید هیچیک را ندیده ام که از مبنای صحیحی شروع به بحث کرده و نکته اساسی را که در تاریخ قدیم هر طایفه باید منظور باشد یعنی شرافت نژادی آنان مورد بحث قرار داده باشند.

 

 

برای خرید کتاب کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او اثر رشید یاسمی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

دانلود کتاب کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او