دانلود کتاب فاجعه سرخپوستان آمریکا اثر دی براون ترجمه محمد قاضی

 دیگر در این دنیا امیدی برای ما باقی نمانده بود و چنین می نمود که خدا مارا فراموش کرده است. بعضی می گفتند که پسرخدا را دیده اند و برخی هرگز اورا ندیده بودند.
اگر آمده بود خیلی کارهای بزرگ می کرد چنانکه پیش از این کرده بود. ما در وجود او شک داشتیم زیرا نه هرگز صورتش را دیده بودیم و نه نشانی از کارهایش.
مردم چیزی نمی دانستند و در فکرش هم نبودند. انها چنگ در دامن امید زده بودند. رنج و غم خود را به او می گفتند و به تضرع از او می خواستند که به حالشان رحمت اورد. مردم همه امید خود را به وعده ای بسته بودند که به گفته بعضی او به ایشان داده بود.
سفید پوستان ترسیدند و سربازان را خواستند. ما چیزی بجز زندگی نمی خواستیم ولی سفیدپوستان پنداشته بودند که ما مرگ ایشان را می خواهیم. ما از ورود سربازان با خبر شدیم ولی ترسی نداشتیم. امیدوار بودیم که بتوانیم از رنج و بدبختی خود با ایشان سخن بگوییم و از انان کمک بگیریم.سفید پوستی به ما گفت که سربازان می خواهند مارا بکشند ما باور نکردیم لیکن بعضی از افراد مار ترسیدند و به سمت بدلندز گریختند.

 

 

برای خرید کتاب فاجعه سرخپوستان آمریکا اثر دی براون ترجمه محمد قاضی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 اگر نیروی مذهبی رقص ارواح بر اندوه و خشم قوم سیو کس ناشی از قتل نشسته گاو دهنه نزده بود بیشک علیه سسربازان قیام می کردند و کار به جنگی خونین می کشید. اعتقاد ایشان به اینکه سفید پوستان بزودی نابود خواهند شد چندان محکم بود و امید به اینکه با ظهور طلایه بهار اقوام و یاران مرده به میان ایشان باز خواهند گشت چندان جدی که لازم ندانستند در صدد انتقام بر آیند. با این وصف صدها تن از افراد قوم هونک پاپا که از رویس محبوب خود محروم شده بودند از استندینگ راک گریختن تا در یکی از اردوگاهای رقص ارواح یا نزد یکی از روسای بزرگ در قید حیات یعنی سرخ میغ در پاین ریج پناهب بجوید.

 

 

 

دانلود کتاب فاجعه سرخپوستان آمریکا