دانلود کتاب تاریخ تمدن ایران اثر هانری ماسه و رنه گروسه

 

 با در نظر گرفتن آثار دوران اولیه تاریخی که در اثر کاوشهای شوش بخوبی مشخص و روشن گردیده است باین نتیجه میتوان رسید که تمدن ایرانی تحت اشکال و جلوه های مختلف خود ( اعم از دورات آریاهای اولیه و مدی ها هخامنشی ها.پارتها.ساسانیها و مسلمین) یعنی در طی پنجاه قرن متمادی بهم پیوستگی شگفت آوری دارد. ضمنا فلات ایران شوشی بزرگ و یا شوش در مقیاس بزرگتری است.
اسلام در نقاط دیگر دنیا یعنی در آفریقای شمالی مصر.پاکستان و ترکستان چین پیوستگی تاریخی تمدن را از هم گسیخته است. ولی در ایران پس از برطرف شدن نخستین آشفتگیهای تاریخی تمدن ادامه یافته و گسیختگی آن جوش خورده است. در بحبوحه فرمانروایی اسلام کتاب شاهنامه بکمنزله حماسه دوره ساسانی و منظره شکارگاه های ظروف نقره همان دوره نمودار دلاوری شاپور و خسرو در شکار و در واقع ادامه تمدن ساسانی در دوره خلفا است.

 بندرت کشوری میتوان یافت که از نظر حفظ سنن و خصوصیات و اصرار بحفظ ظواهر تمدن در طی قرون متمادی لمانند ایران نظر تاریخ دانان را بخود جلب کند.
ایران از نظر دیگری شایان توجه است. و آن اینکه تمدن ایرانی حدفاصل بین تمدن مدیترانه و تمدن آسیای شرقی است.مدی باستانی از گذرگاههای کوهای زاگرس.بابل و بغداد را در بر میگرفت.نظری به شاهراه قدیمی خانقین-کرمانشاه تاثیر و نفوذ تمدنی را که از سرزمینی بین النهرین برخاسته است در فلات ایران روشن میسازد.گاهی نفوذ تمدن مربور بحدی میرسد که حتی پایتخت هارا نیر بدامن بین النهرین تغییر مکان میدهد( تیسفون). در انتهای دیگر فلات ایران بین افغانستان و پاکستان نیز گذرگاهای دیگری که ارزش تاریخی کمتری دارند از تنگه خیبر به بعد این فلات را بدنیای دیگری که دنیای هند و گنگ است مربوط میسازد.

برای خرید کتاب تاریخ تمدن ایران اثر هانری ماسه و رنه گروسه نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 هم از این رهگذر تمدن ایران نفوذ خود را طی سالیان درازی تا حوزه اندوس یا سند بسط داده است.ایجاد کشور پاکستان شاهد زنده ای بر این مدعا است.
ولی گاهی تمدن مربور حتی بر حوزه رود گنگ نیز دست یافته و آثار با شکوهی چون تاج محل این تابلو اصفهانی با سنگهای سپید مرمر و دورتر از آن اثاری چون گل کوند و حیدرآباد جنوبی از خود بیادگار گذشاته است.

 فلات ایران در سمت شمال شرق یعنی در ماورای خراسان بر دنیای استپها مشرف است.از این نقطه نیز فرهنگ ایرانی مدتهای مدید قبائل هم نژاد خود را تحت تاثیر گرفته گاهی بر شبانات سیت یا سکاها و زمانی بر شبانان ترکم فرمان رانده است.
تیمورلنگ این فاتح سنگدل ترکمن نیز خود در برابر غزل شیوای فارسی سر تعظیم فرود آورده و گورامیر مقبره وی بعنوان نموداری از سبک معماری اصفهان و شیراز هنوز برجا مانده است.

 

 

دانلود کتاب تاریخ تمدن ایران