دانلود کتاب تشکیل شاهنشاهی صفویه اثر نظام الدین مجیر شیبانی

 اگر دوران شاهنشاهی ایران در زمان صفویه که قرون وسطای ایران را بزمان معاصر متصل می سازد و بهمین سبب هم دارای اهمیت فراوانی است بیشتر نظر مورخان و نویسندگان را بخود جلب نموده است و تحقیقات نسبتا زیادی راجع باین عصر درخشان تمدن ایران که حقا مورد توجه و قابل بررسی است شده است بیشتر مربوط بدوران عظمت صفویه و انحطاط آن شاهنشاهی است.
متاسفانه هنوز هم قسمت اصلی تاریخ این زمان همچنان در تاریکی باقی است فی المثل هیچگونه تحقیقات دقیقی از طرف مورخان درباره چگونگی تشکیل شاهنشاهی ایران بدست شاه اسمعیل نشده و مخصوصا درباره علل ایجاد سلطنت صفویه و وقایع و حوادثی که سبب بسلطنت رسیدن شهریار صفوی بنیان گذار وحدت کنونی ایران گردید مدارک کافی در دست نیست و اگر هم کوشیی شده است که این قسمت از تاریخ ایران رشون شود متکی بر مدارک و اسناد کافی از این زمان نیست که بتوان بطور دقیق بتحقیقات مزبور تسلیم شد.

 

برای خرید کتاب تشکیل شاهنشاهی صفویه اثر نظام الدین مجیر شیبانی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 باین سبب این جانب کوشش نمود که شاید با تحقیقات تازخ خود بتواند تا حدی این نقیصه را رفع نماید و یکی از مراحل پر افتخار تاریخ ایران را که موجب گردید این کشور مجددا نقش خود را در پیشرفت تمدن عالم از سر بگیرد.روشن سازد اما بیش از انکه وارد مرحله اصلی چگونگی تشکیل شاهنشاهی صفویه گردیم و بشرح احوال شاه اسمعیل صفوی بنیان گذار آن پردازیم لازم است بطور اجمال اوضاع سیاسی مذهبی ایران را در استانه تشکیل شاهنشاهی صفوی بیان داریم.
در همان زمان که اروپا پس از فتح قسطنطنیه بدست عثمانیان و پیدایش رنسانس و اومانیسم در شاه راه ترقی قدم بر می داشت و با احیای تمدن باستانی دنیای کهن می پرداخت و دنیای نوی را بنیان می نهاد.مشرق با تمام بزرگی و عظمت تاریخی و تمدن درخشان گذشته اش رو با انحطاط می گذاشت و تجزیه می شد و راه را برای نفوذ مقاصد استعمار طلبی اروپاییان باز میکرد.

 

 

 

دانلود کتاب تشکیل شاهنشاهی صفویه