دانلود کتاب پیدایش آمریکا اثر احمد کسروی

 در فارسی کتابی که این داستانها و این جستارها را در برداشته باشد و انبوه ایرانیان از تاریخ پیدایش امریکا نااگاه بوده جز نام کلمبوس و داستان کوتاهی از سفرهای او را نشینده اند.
از اینرو از سالها آقای کسروی آرزو داشت که کتاب درستی درباره ی پیدایش امریکا با زبان فارسی نوشته شده بچاپ رسد.این بود در سال 1320 که اندیشه ی نوشتن نامه ی روزانه ی پرچم بمیان آمد و از پیش زمینه های گفتار نویسی در آن روزنامه را بدیده می گرفتند.

یکی هم این زمینه را بدیده گرفتند که در هر شماره بخشی از ان بچاپ رسد و چون پایان یافت کتابی باشد و جداگانه هم چاپ یابد و چون می خواستند خودشان انرا بعهده بگیرند بیکرشته یادداشتهایی پرداختند.
در ان زمینه دو کتاب در دست بود یکی بزبان ترکی عثمانی که علیرضا نامی از انگلیسی ترجمه کرده و در سال 1274 بچاپ رسانیده دیگری بزبان فرانسه که در پاریس بچاپ رسیده.
از این دو کتاب هر یکی بهتریهایی داشت.کتاب ترکی یک مقدمه ی دراز دانشمندانه ای را درباره ی تاریخچه ی کشتیرانی و کفشهای جغرافیای در برداشت. کتاب فرانسه ای داستان سفرهای کلمبوس و داستانهای کورتیز و پیزارو را با زبان شیرین ترین تر و گشاده تری نوشته بود.اقای کسروی رویهمرفته کتاب ترکی را دانشمندانه تر و بهتر دانسته در اندیشه داشت که از روی ان کتابی بفارسی پدید اوردولی در آن میان چون بانو نظیفی که یکی از بانوان بافهم و دانش تهرانست اماده شد که کتاب فرانسه ای را ترجمه کند و تکه تکه برای چاپ بادارع ی پرچم فرستد.اقتی کسروی بهتر دانست که ان ترجمه بچاپ رسد و بانوی نامبرده سخن خود را بکار بست و تا نه ماه بیشتر که روزنامه پرچم پراکنده می شد در بیشتر شماره ها ترجمه ی ان کتاب فرانسه ای بچاپ می رسید و یکی از بخش های شیرین ان روزنامه بود.

 

برای خرید کتاب پیدایش آمریکا اثر احمد کسروی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب پیدایش آمریکا