دانلود کتاب نفحات الانس اثر عبدالرحمن بن احمد جامی

 

 فرق میان زهد و فقر آنست که فقر بی وجود زهد ممکن بود چنانکه شخصی ترک جهات کند از سر یقین و هنوز رغبت اندران باقی بود و همچنین زهد بی فقر ممکن بود چنانکه کسی با وجود اسباب رغبتش از آن مصروف بود.
و فقر را رسمی است و حقیقتی رسم او عدم املاک است و حقیقت او خروج از احکام صفات و سلب اختصاص چیزی بخود و سرم فقر صورت زهد است و امارت آن و معنی زهد صرف رغبت از دنیا و حق سبحانه چون خواهد که بعضی از اولیاء خود را در زیر قباب عزت در نظر اغیاز محجوب گرداند ظاهر لیشانرا بلباس غنا که صورت رغبت اسا بپوشاند تا اهل ظاهر ایشانرا از جمله ی راغبان دنیا پندارند و جمال حال ایشان از نظر نامحرمان پوشیده ماند و این حقیقت فقر و زهد و صف خاص و لازم حال صوفیست.

 و اما رسم فقر اختیار بعضی از مشایخ صوفیانست و مراد ایشان در آن اقتدا با انبیا و تقلید از دنیا و ترغیب و دعوت طالبان با صورت فقر بزبان حال و اختیاراتشان در این معنی هستند باختیار نه بطلب اخروی

کتاب نفحات الانس اثر عبدالرحمن بن احمد جامی به تصحیح مهدی توحیدی پور از انتشارات کتابفروشی محمودی

برای خرید کتاب نفحات الانس اثر عبدالرحمن بن احمد جامی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

دانلود کتاب نفحات الانس