دانلود کتاب نامه ی تنسر به گشنسپ اثر مجتبی مینوی و محمد اسماعیل رضوانی

 می گوید تنستر را رساله های نیکوست در انواع سیاست دینی و دنیائی که از اردشیر و حال او خبر می دهد و عذر کارهای اورا از اموری که در دین و شاهی ایجاد کرده و قبل ازواز هیچ یک از شاهان دیده و شنیده نشده بود می خواهد و بیان می کند که آن کارها اصلاح است و احوال ان روزگار انها را ایجاب می نماید از ان جمله است رساله ای که به ماجشنس صاحب جبال دباوند و ری طبرستان و دیلم و گیلان نوشته و رساله ای که با شاه هند نوشته و رساله های دیگر غیر از ان دو و مسعودی یک قطعه از ترجمه عربی نامه اورا به ماجشنس نقل کرده است.
مولف دیگری که بعد از مسعودی ذکر تنستر را می کند ابوعلی مسکویه صاحب کتاب تجارت الامم است که در سال 421 درگذشته است.
مسکویه می گوید که اردشیر به تدبیر کار ایرانیان و تازیان پرداخت و شاهی را به نظم و ایین قدیم برگردانید و وی دور اندیش و دانشمند بود و بسیار مشورت می کرد و زیاد اندیشه می کرد و در تدبیر ملک اعتماد او بر مردی فاضل بود از ایرانیان که تنستر خوانده می شود و او هیربد بود و همواره به تدبیر امر او مشتغل بود و سیاست مملکت با او به مصلحت می نشست تا همه ملوک ولایاتی که مجاور او بودند به طاعتش درامدند.

 

 

برای خرید کتاب نامه ی تنسر به گشنسپ نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب نامه ی تنسر به گشنسپ