دانلود کتاب گوبسک رباخوار اثر بالزاک

رمان گوبسک رباخوار نوشته انوره دو بالزاک قصه یک مال پرست پیر به نام گوبسک رباخوار است. از لقبش مشخص است که حرفه اش چیست درسته رباخواری

او سالها مال اندوزی کرده به هر روشی ممکن و سعی داشته پول بسیاری را جکع اوری نموده. او با طمع پول را جمع کرده و به خود در این راه رنج بسیار داده

زیار در زندگی پر فراز و نشیب خود بسیار لذایذ و جوانی خود را سوزاند تا حال در سن پیری یک ثروتنمد رباخوار باشد

پول حاص از نزول و ربا و کلک و نامردی پول بسیاری زا جمع اوری کند و از اینروت او مشهور است به گوبسک ربا خوار.

این رمان یکی از آثار خوب بالزاک است و در ایران بارها ترجمه و هزاران بار نشر یافته .نسخه مدنظر برای نخست بار توسط محمد جعفر پوینده بفارسی برگردانده شده است.

.

 

 

 

 

دانلود کتاب گوبسک رباخوار اثر بالزاک