دانلود کتاب سرخ و سیاه اثر استاندال ترجمه عبدالله توکل

 یکی از بزرگترین موضوعهای سرخ و سیاه جنگ طبقه ها است.
عقیده ای که استاندال درباره این جنگ داشت بسی دامنه دارتر از عقیده تئوریسین های سیاست در عصر جدید است.اما کتاب او سرگذشت تازه به دوران ذسیده ای است که به دیواری که طبقه ممتاز مدافع ان است راه می یابد و خویشتن را به طبقه ای می بندد که به ان تعلق ندارد.او گذشته از دیوارهای املاک مسیودورنال از دیوار مدرسه طلاب و عمارت دولامول هم می گذرد.در پایان کار اجتماع انتقام خود را می گیرد و به همان سهولتی که مسیو شلان ساده دل را از درون دیوارها بیرون می اندازد سرانجام ژولین را در پشت دیوارهای زندان به بند می سپارد و اورا نه به جرم قتل نفس یا اقدام به قتل نفس یکی از اعضای ان که به جرم کوشش برای غصب امتیازهای آن دم به گیوتین می دهد.

 اکنون باید نظری به خصیمه تازه به دوران ذسیده انداخت.استاندال برای افرینش قهرمانان داستان روشهای گوناگونی به کار می برد اما یکی از بزرگترین روشهای او توصیف تاثیر قهرمان اول خود در مردم دیگر است.
در مدرسه طلاب درباره ژولین چنین گفته می شود:
ژولین خویشتن را بیهوده به حقارت و حماقت زده بود.
نمی توانست بیش از اندازه با محیط خود تفاوت داشت.

برای خرید کتاب سرخ و سیاه اثر استاندال ترجمه عبدالله توکل نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 مفهوم قهرمان در آثار استاندال سخت شایسته توجه است و باید دربارهذ جنس بیگانه و عصری که این بیگانه را به یار می اورد چیزی گفته شود. اغلب این نکته را پذیرفته اند که میان عصر ناپلئون و عصرما شباهتهایی هست اما مبالغه درباره این وجوه تشابه بسیار اسان است.به رغم انقلاب و جنگ و ویرانی اروپایی که از جنگهای ناپلئونی بسیار اسان است.

و از قرار معلوم در آن واحد به نظر ناظر معاصر اشفته می نمود.نتیجه ای که انقلاب داد.استبداد بود استبداد نه تنها سلطنت که به سلطنتی بسیار نکبت بار و ساختگی و سرکوبنده

 

 

دانلود کتاب سرخ و سیاه جلد اول

دانلود کتاب سرخ و سیاه جلد دوم