دانلود کتاب نسل اژدها اثر پرل باک ترجمه احمد قاضی

 اکنون در زیر کلاهای خود گفتگویی گرم و دلپذیر داشتند و این گفتگو ذره ای از سرعت کار انها کم نمیکرد.
پشت سرآنها شالیزار پر از آب که هنوز کشت نشده بود قرار داشت و در جلو آنها ردیفهای منظم و یکنواخت نشاهای سبز برنج صف کشیده بود.
لائوئر از برادرش پرسید راستی مردها می توانند بگویند انچه در شکم زنهایشان می کارند چه وقت ریشه می گیرد؟
لائوتا خنده کنان جواب داد این کشت کورکورانه است و بنابراین باید به کرات و پشت سرهم تکرار شود. این کار مانند کشت فعلی ما که در روشنایی افتاب صورت می گیرد نیست .مگر زنت مانع می شود ؟ لائوئر گفت اوایل می شد اما حالا به هیچ وجه.
لائوتا گفت سه روز او را تنها بگذار و هیچ کارش نداشته باش بعد طوری پیش او برو مثل اینکه بار اول است به شیوه پیران که جوانان را پند می دهند ادامه داد هنگامی که مردان بذر می کارند باید زمین اماده و مستعد باشد. منظورم این است که دانه را نباید بی جهت و بی مقدمه پاشید.باید قبلا همه چیز اماده باشد و فقط وقتی اماده شد باید تخم را کاشت. نباید مانند بادی که خس و خاشاک را می پراکند بذر پاشید.تخم را باید عمقا در زمین فرو برد این طور. این طور این طور.

برای خرید کتاب نسل اژدها نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 هربار که این کلمات را تکرار می کرد بازوی سیاه خود را در زمین فرو می برد و نشائی خوش بنیه می کاشت.
لائوئر با تمام وجودش به حرفهای لائوتا گوش می داد و با حالی شرمزده گفت من کم حوصله و عجول هستم.
لائوتا جواب داد پس اگر صاحب پس نشوی تقصیر خودت توست و نگاه طعنه امیزی به برادرش که دوسش می داشت انداخت و لبخندی برلبانش نقش بست و می گفت وقتی یک سال از ازدواجت بگذرد می بینی که پسر خیلی از مادرش مهمتر است.
لائوئر گفت نمی دانم چقدر بیتابی می کند.هر وقت که عادت ماهانه شروع می شود زمین و اسمان را نفرین می کند.
همسر تندخو و احساساتی لائوئر را مجسم کردند و باز هردو خندیدند.

 

 

دانلود کتاب نسل اژدها