دانلود کتاب فلسفه در اتاق خواب اثر مارکی دو ساد ترجمه علی طباخیان

 

روز خوبی است، دوست من. و موسیودولمانسی کجاست؟
شوالیه ـــ به زودي خواهد رسید، سر ساعت چهار. ما تا قبل از ساعت هفت شام
نخواهیم خورد. پس همانطور که می بینی دبراي مصاحبت وقت زیادي خواهیم داشت.
مادام دو سن آنژـــ میدانی، برادر عزیزم،من کم کم نسبت به کنجکاويام و تمام
نقشه هاي زشت و وقیحانه ايکه براي امروز برنامه ریزي کرده ایم کمی بدگمان شده ام.
شوالیه،شما در آزاد گذاشتن من افراط کردهاید، واقعا ً که چنین است. هرچه سعی میکنم
معقولتر باشم،ای نذهن نفری نشده ي من هیجانزده تر وافسارگسیخته تر میشود ـــ و
همه ي چیزهایی که در اختیار من گذاشته ایدتنها مرا فاسدتر میکند...در بیس تو شش
سالگی من باید زن متین و عاقلتري باشم ولی همچنان چیزي نیستم جز هرزه ترین ِ زنان
... آه، ذهنم مشغول است دوست من؛ بعید میدانم بتوانید تصور کنید که چه فکرهایی در
ذهن میپرورانم و چه چیزهایی دوست دارم انجام دهم. گمان میکنم اگر خودم را به زنان
محدود کنم، رفتارم بهتر شود...؛ اگر هوسهایم بر جنس خودم متمرکز میبود. آنگاه دیگر
براي هوسهاي شمالهلهنمیزدم: هوسهاي ناب شمادوست من؛ هرچه بیشتر به
لذتهایی که میخواهم خودم را از آنها محروم کنم فکر میکنم، تخیلاتم بیشتر تحریک
میشوند. اما متوجه شده ام که صحبت از قید و بند براي نفس کسی چون من که براي
هرزگی و فسق و فجور به دنیا آمده مضحک است ـــامیال شدید و بی پروافورا ً آنها را
ازمیان میبرد.دریککلام،عزیزم،من موجوديدوزیستم:من عاشق همه چیزم، همه
کس، هرچهباشد، هرچه مرا سرگرم کند؛ دوست دارم همه چیز را در هم آمیزم ـــاما
بایدبپذیریدشوالیه،آیاایناوج هرزگسارينیستکه آرزويشناختن ایندولمانسی
غریب را داشته باشمکه در تمام زندگیاش،طبق گفتهي شما،نتوانسته است زنیرا مطابق
باموازینعرفیبچشد؟دولمانسیاین لواط کار لاقید،نه تنها جنس خودش را میپرستد
بلکه هرگز تسلیمجنس ما نمیشودمگر وقتیکه ما راضیشویمآن زیباییهاي محبوبی
را که او عادتا ً هنگام معاشرت با مرداناز آنها استفاده میکنددر اختیارشبگذاریم.به
من بگو، شوالیه،اگر فانتزيمن عجیبنیست!منخواهان آنم کهگانیمید1
جدیدي براي
این مشتري باشم،میخواهماز ذائقههایش،از هرزگیهایشلذت ببرم، میخواهمقربانی
خطاهاي او شوم.و تا کنون، و این را شما خوب میدانید دوست من، که من تنها خودم را
در اختیار شما قرار دادهام؛و از روي رضایت نیز چند تن از خدمتکارانم که براي استفاده
از من به این طریق اجیر شدهاند و تنها براي منفعت خودشان پذیرفتهاند.

 

برای خرید کتاب فلسفه در اتاق خواب نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب فلسفه در اتاق خواب