دانلود کتاب اسرار گنج دره جنی اثر ابراهیم گلستان

 از دور میامد.کوه بلند در گرد و در بخار نور آ؛لود آرام مینمود.انگار شفاف و نرم میلغزید.دشت در پیش خالی بود و خط راه دور در افتاب بعد از ظهر برق میانداخت.یک دسته کفتر وحشی که ناگهان جستند در رفتند. تنها صدای بال زدن هاشان در اسمان هنوز می پیچید.مرد یک بسته را محکم بر سینه میفشرد تا در سرازیری که دور برمیداشت مبادا از دستش بیفتد بشکند یا ضرب بردارد.

 زرگر زنجیر را نگاهی کرد اما به مرد میاندیشید.با دقتی که میشد اقتضای حرفه اش باشد اما نتیجه توجه بسیارش به مرد بود و اینکه کیست از کجاست چه خواهد شد چه باید کرد زنجیر را از دست مرد از پشت جعبه اینه های مغازه اش گرفت و خوب نگاهش کرد رفت ان را به سنگ محک مالید از شیه میله بلوری آغشته به تیز آب را یواش دراورده روی سنگ کشانید.بعد ان میله را دوباره توی شیه فروبرد و هردو به احتیاط نگاهی به هم کردند و چون نگاهشان بهم افتاد سر دوباره گرداندند.زرگر به سنگ نگاه اندخت.چیزی را که میدانست مطمن هم بود تیزاب تایید کرده بود.

 

برای خرید کتاب اسرار گنج دره جنی اثر ابراهیم گلستان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 مرد بشقابهای نقره و آویز و سینه ریزهای طلا را نگاه کرد که در پشت شیشه های گنجه مخمل کوب جلوه میکردند.مخملها و چراغ های زرگر دارد به او نگاه میکند .نگاهای گوناگون اما سکوت را نگه میداشت. فهمیده بود باید تحمل کرد.زرگر سکوت را کش داد هی داد و داد تا اینکه دید مرد سرسخت است.

آنچه که از پیشرو گذشت مربوط به صفحه سی تا سی دو رمان بسیار خواندنی اسرار گنج دره جنی است که ابراهیم گلستان از روی این داستان بلند فیلمی به همین نام ساخت.که بسیار مشهور و شناخته شده است.و حتی ابتدای همین کتابم نوشته شده که داستانی است برای فیلم

 

 

دانلود کتاب اسرار گنج دره جنی