دانلود کتاب مقدمه ابن خلدون ترجمه محمد پروین گنابادی

 

چنانکه در شرح حال او خواهیم دید حتی در نسب حضرمی وی هم تردید حاصل شده و با آنهمه نبوغ و اندیشه روشن حتما تحت تاثیر نهضت بزرگ شعوبی واقع شده است.
در عین حال که باصول و مبانی اسلام اعتقاد کامل دشاته و حتی غالیان و شیعیان را هم بدعت گذار میخوانده است و از سوی دیگر مولف مخصوصا در موارد بسیاری ایرانیان را بعظمت نام برده است.
باری عقاید خصوصی مولف خواه از نظر مخالفت وی با اعراب چه قوم عرب بطور کلی یا عرب بادیه نشین بقول نویسنده مزبور و خواه از لحاظ تعصب وی در مذهب تسنن از اهمیت نظریات علمی وی نمیکاهد و امیدوارم خوانندگان با صرف نظر از معتقدات شخصی مولف به افکار و ابتکارات اجتماعی و تاریخی او که مبتنی بر اصول علمی است درنگرند.

در خاتمه یادآور میشوم که با همه دقت و مواظبتی که برای ترجمه صحیح این کتاب نفیس بکار رفت و مدت دو سال شب و روز درین هدف بزرگ رنج بردم و کوششها کردم باز هم نمیتوانم بطور قطع ادعا کنم که سهوی نرفته و مرتکب خطایی نشده ام و البته برای ترجمه ای کاملا مطمئن سالها وقت لازمست.ازاینرو نگارنده هم عین نظر مولف را در اینجا تذکر میدهم که میگوید ولی من با این همه در میان مردم روزگار بقصور فهم خویش یقین دارم و بناتوانی خود از انجام دادن یک چنین تکلیفی معترفم و دوست دارم خداوندان کرامت و دانشمندان متبحر در ان بدیده انتقاد و اصلاح نگرند نه بچشم رضامندی و از انچه سزاوار اصلاح است چشم پوشی نکنند چه خداوندان دانش را بضاعا مزجات و اعتراف بسرزنش و عیبجویی رهایی بخش است و از یاران امید نیکی میرود.

 لسان الدین خطیب که نخست در مغرب اقصی و آنگاه در اندلس با ابن خلدون آشنایی و دوستی معنوی پیدا کرده ترجمه زندگی ابن خلدون را نوشته و در این شرح حال تالیفات دوست خود را بدینسان اورده است

 

برای خرید کتاب مقدمه ابن خلدون ترجمه محمد پروین گنابادی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب مقدمه ابن خلدون جلد اول

دانلود کتاب مقدمه ابن خلدون جلد دوم