دانلود کتاب اک - ویدیا اثر پال توئیچل ترجمه هوشنگ اهر پور

 کسانی که قدم در حیطه اکنکار دانش باستانی سفر روح میگذارند می باید پایاب های خویش را در اصول این طریق محکم کنند.این طریقی است که بشر به منظور بازگشت به اقالیم الهی در پیش میگرد.
جستجوی فرد در این طریق تنها به زندگی فعلی اش محدود نمیشود بلکه ریشه عدد بیشماری از علت ها هستند که باید در زندگی های پیشین مورد کند و کاو واقع شوند.
تناسخاتی که محال سرچشمه گرفتن علیت هائی بوده اند که منجر به تناسخ فعلی گشته اند.این مسیر در گذشته های دوری آغاز و تحولاتی را موجب شده اند که در مسیر تکاملی معنوی فرد اورا به این درجه از کمال سوق داده است که بتواند مورد پذیرش استاد حق در قید حیات واقع شود.

 به همین علت زمینه این دانش همیشه در نظر جویندگان بنوعی متفاوت و تا حدی بیگانه با سطح پذیرش عاطفی و ذهنی شان جلوه میکند.اما در عین حال فرح بخش و تحریک کننده مینماید.
اک ویدیا میتواند اطلاعاتی را به قرائت کننده و شخص متقاضی درباره زندگی های گذشته حال و اینده بدست دهد که کسب انها در سایر سیستم های پیامبری میسر نمی باشند.
اک ویدیا به ادمی موضوعات بیشماری برای تفکر و تعمق به دست میدهد. زیرا او در تصرف قابلیتا رد و بدل کردن اطلاعات در مورد خودش و دیگران است که میتواند بسیار مفید واقع شود.

 

برای خرید کتاب اک - ویدیا کتاب اک - ویدیا  نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 زندگی به طور کلی خلاصه میشود در تلاشی که در آن ادمی با به خدمت گرفتن شناخته هایش باید بر ناشناخته هات غلبه کند.
همه جا مردم در سعی و کوشش اند تا اینده را پیش بینی کنند شاید بتوانند با امادگی بیشتری به استقبالش بروند.
کل داستان در ائ ویدیا نیز بر اساس نفوذ کردن به اقالیمی است که عموما ساحت های نا شناخته ای هستند که هنوز توسط صاحب نظران زمینه های روانی .دانشمندان.عارفین و قدیسین کشف نشده اند.

 

دانلود کتاب اک - ویدیا