دانلود کتاب چنته جهان عارف اثر محمدصادق عنقا

 طبیعت نامحدود صورت متناسبی است از حقیقت خود یا اصل وجود.
دامنه دانش وسیعتر از ملاحظاتی است که در زمانها پایه علمی قرار میگیرد زیرا دانش طبیعت بوسعت همه طبیعت است که بشر در زمانها بقدر ترازوی خود انرا می سنجد و بهمین جهت است که عمر قوانین علمی جاودان نیست و ان مقرراتی هم که نسبتا صاحب زمان بیشتری هستند معادلات علمی جاودان نیست و ان مقرراتی هم که نسبتا صاحب زمان بیشتری هستند معادلات ان نزدیک تر یا متکی باصل ثابت وجود و فطرت میباشند.
اگر برای یک فرد یا یک جامعه یا بالاخره ساکنین کره زمین دانشی را که بالفعل واجد است حیرت افزا و عجب اور باشد در برابر دانش حقطقی طبیعت نامحدود بسیار بی ارزش خواهد بود.
دانشمندان عالیقدر جهان که بحد ادراک خود به عظمت حقیقی طبیعت پی برده و بی پرده ناچیزی خود را در برابر ان علما تصدیق نموده اند همواره با روحی مشتهی و دماغی متجسس طالب کشف و ادراک رازهای طبیعت هستند و حتی مسائل جزئی از نظر موشکاف انها کلی است و قطعا عقیده دارند که هر اسمی لباس یک مسما و هر مجازی صورت یک حقیقتی است و شاید همین اندیشه پیروان مکتب ایده الیسم را در قدمهای اول محصور نموده باشد ولی یک انحراف بی پایه کافی نیست که حقیقتی را بکلی پایمال نماید.
اگر بنظر برسد که اکتشاف مسائل علمی تمام نشدنی موکول بگذشتن اوقات و یا رسیدن زمان مناسبی در اینده است نظری است بسیار ساده که مورد پذیرش عقل دوربین و دقیق نیست زیرا حق انستکه بگوییم حقیقت وجود ضمن خودارایهای ظاهری و طبیعی خویش نزدیکترین ظهورات بماست و در ظهور خود نسبت بتمام مظاهر بیدریغ است که اغلب همین تجلیات بعلت نزدیکی زیاد موجب اصلی عدم ادراک میشود و اما کسانیکه این صور حقیقی را زودتر از دیگران ادراک می کنند حواسشان با ان ظهورات حقیقی در قبول هم سطحی و هم اهنگی فطری حساستراست.
اگر ما تحقیقا باحوال دانشمندان وافعی عالم مطالعه کنیم بزودی خواهیم فهمید که دانشمندان بزرگ و اصلان بحقیقت و در حقیقت تماشاگران واقعی علالم وجودند که با ملاحظات ساده طبیعی بکشف حقایق بزرگ پی برده اند یعنی کوچکترین چیزها و حقیرترین نمودهای طبیعی موضوع تفکر و پایه اکتشافات علمی انان قرار گرفته است.

 

برای خرید کتاب چنته جهان عارف اثر محمدصادق عنقا نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب چنته جهان عارف