دانلود کتاب اوپانیشاد ترجمه شاهزاده محمد داراشکوه فرزند شاه جهان به سعی و تصحیح محمدرضا جلالی نائینی و دکتر تاراچند

 کتاب حاضر نمونه برجسته یی از افکار متفکرین هندی است که بنابر گفته شوپنهاور حکیم آلمانی : در جهان هیچ چیز باندازه تحقیق در متن اصلی اوپانیشادها سودمند و موجب ارتقای روح نیست.
متون اوپانیشاد های قدیمی بعضی منثور و بعضی منظوم و بزبان سانکسریت مدون و منظم شده است.
ریزه کاریهای فکر هندی که در سطور این کتاب بچشم میخورد متعلق بقرون و اعصاری است که بسیاری از اقوام پیشتاز تمدن گامهای اول را بجلو بر میداشتند.
برای مردم ایران تحقیق درباره ادب هندوستان و از جمله اوپانیشادها صرف نظر از فواید دیگر از این جهت که با ادب و فرهنگ قدیم ایران باستان ارتباط برقرار دارد واجد اهمیت است. زیرا مردم آریائی سرزمین هند با مردم ایران همزاد و زبان اصلی انها نیز با زبان اوستا و فرس قدیم ریشه واحد دارد.
برای بیان این مطلب باید دانست که بیشتر زبانهایی که امروز در هندوستان تکلم میشود از ریشه ماخوذ است که بوسیله مردمی که بیش از سه هزار سال قبل از معبر شمال غربی باین سرزمین کوچ کرده اند با ان صحبت میشده است.این مهاجمین خود را اریا می نامیدند.
خویشاوندان این قوم مهاجر در اسیای وسطی باقیماند و تمام فلات ایران و نواحی بزرگ دیگری از قاره اسیا را اشغال کردند. انها نیز خود را ایریا میخواندند چنانکه در اوستا ذکر شده و از این کلمه نام ایران مشتق گردیده است

برای خرید کتاب اوپانیشاد نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب اوپانیشاد