دانلود کتاب شیخ صفی و تبارش اثر احمد کسروی

تاریخ نویسانی که تاریخ صفویانرا نوشته اند و کتابهایشان در دسترس هاست در زمان پادشاهی اینخاندان بوده اند و اینان که از شیخ و از پدران او و از جانشینانش بسخن برخاسته اند ناچار بچاپلوسی پرداختند.
آنگاه چون زمان گذشته بود بپاره بازگوییهای گزافه امیز بلکه دروغ دسترس نمیداشته اند.
رویهمرفته از این تاریخها اگاهی راستی درباره شیخ صفی و جانشینان او کم بدست می اید.
از زمانهای پیش از پادشاهی نیز تنها یک کتاب بنام صفوه الصفا بازمانده و انرا داستان شگفتی هست که باز خواهیم نمود.
اینست معنی انچه میگوییم : راه گشاده ای برای جستجو دیده نمی شود.
با این همه من راهی پیدا کردم خدارا سپاس که انچه دشوار می نمودم باسانی انجام گرفت زیرا چه درباره سیدی انخاندان و چه در زمکینه سنی کشی شاه اسمعیل آگاهیهای از جداری بدست اد.
درباره راست نبودن سیدی که نخست جز دو سه دلیلی دردست نمیبود پس از جستجو دلیلب های فراوانی بدست امد و این بسیار روشن گردید.
از اینرو چنین خواستم اگاهیهای خود را در این زمینه ها برشته نوشتن کشم و این کتاب را پدید اورده شیخ صفی الدین و تبارش نام نهادم.
من نمیدانم سید بودن و نبودن شاهان صفوی چه هماشی در تاریخ ایران تواند داشت.نمیدانم ایندگان چه ارجی باین نوشته می خواهند گزاشت.
من دوست داشتم که یک دروغی را از تاریخ دور گردانم و این شگفت که انچه ما بدروغ بودن تبار سیادت صفویان راه نمود کتاب صفوه الصفا بود که دلیلهای نخست از ان کتاب بدست امد.

 

برای خرید کتاب شیخ صفی و تبارش نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید.و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب شیخ صفی و تبارش