دانلود کتاب فلسفه تاریخ ابن خلدون اثر محسن مهدی ترجمه مجید مسعودی

 

دوران زندگی ابن خلدون دوثلٹ آخر چهاردهم (هشتم هجری) و قسمت اعظم دهة اول قرن پانزدهم (نهم هجری) دافرام ی گیرد۔ اپن خلدون درحیات سیاسی افر بقای شمال غربی وتاحد کمتری دد حیات سیاسی اسپانیای مسلمان مصر فعالانه شرکت داشت۔ با تاریخ ‎‏ این سرزمینها بخوبی آشنا بود ، ازحوادٹ مهمی که در سرزمینهای ‎‏ در خاورمیانه ودور روی می داد ، ازمقاومت ‏ ودرعین حال مداوم بیزانس دربرابر ترکان عثمانی ۰ د از «رنسانی* اروپای غربی آ گاهی داشت این حوادث چه آ نهایی که اد به چشم خود دیده و چه آ نهایی که از ادبیات تاربخی معاصر ۰ و ازگزارشهای سفیران ، سیاحان ‏ استنباط کرده بود اثر ژرف و پایداری در ذهن او بجا گذاشت ۔ ابن خلدون اهمیت این حوادث ‏ آهنگ سر بع جنبش ودر تحول عمیقی می دیدکه این حوادث رابه وجود می آورد۔ برخلاف جنبشها و تحولات چهارقرن پیش ازآن ،که ساخت اصلی جامعة اسلامی دا دست۔ نخورده به جاگذاشته بودش حوادثی که به دنبالة طاعون اواسط قرن چهاردهم هشتم روی داد شرايط کاملا‏ به وجود آورد۔ لازم بودکه این شرایط برای استفاد مورخان ‎‏ ثبت شوند، و به منظور درك اینکه چه نکاتی دا دد باد ماهیت تاریخ آشکار می ساز ند تحت بررسی ددآ بند وبه عنوان باور کار عملی خردمندان مورد استفاده قرارگیر ند۔

ازاین رو شرح مختصری از این حوادث که بیشتر از آثار خود ابن خلدون اقتباس شده است برای پی بردن به پیدایش وماهیت افکار اوشاید سودمند افتد " قلمرو اسلام درقرن چهاردهم میلادی به مراتب از قرن هشتم بعنی دردوران خلافت پرشکوه وعظمت هرون الرشید( که ازسال۷۸۶ تا ۸۰۹ میلادی۔ فرمانروایی کرد ) پهناودتر بود ۔ صلیبیون از سواحل شام رانده شده بودند و تهاجم متقابل موفقیت آمیز مسلمانان در آسیای صغیر، قلمرو ‎slg‏ رابه حوز ناچیزی محدود کرده بود ۔ متصرفات اسلام دد اسپانیا و جزایر مدیترانه پیوسته کاهش می بافت ، لیکن فتوحات ترکان عثمانی ، وگروندگان جدید به دین اسلام دد سودان، روسیه؛ هندوستان ، اندونزی و آسیای مرکزی به حدی زیاد بودندکه زبانهایی که درغرب براسلام وارد می شد دربرابر آ نها ناچیز وحقیر جلوه می کرد". ولیکن ازنظر داخلی اوضاع کمتر ثابت و یکدست وددخودستایش بود۔ قرنها بودکه کشودرگشایان از هرسو یکی پس از دیگری جراحات ژرف و پی ددیی بر آن بیکر عظیم ‎‏ بودند۔ ترکان سلجوقی، صلیبیون مسیحی،اءراب بادیه نشین بر برو بنی هلال و بالاخره ‎‏ و بران کردن وساختن وچپاول را برعهده گرفتند۔ اینها عوامل داخلی تجزیه دا تشدید و تسربع کردند ۔ شهرهای بزرگ بدوبرانی افتادند . قناتها خراب شدند و در نتیجه کشاورزی روبه انحطاط گذاشت.

ازهم گسیختگی شیراز دستگاه اداری موجب  افتادن وسائل ارتباط ۾ و کاهش۔ داد وستد محلی وبین المللی شد ۔ مالیاتهای کمرشکن که برای جنگهای بی درپی ضرورت داشت و روش اجاره دادن اراضی به سرداران فثودالی که متعهد به پرداخت پوز و تهیه سرباز درازاء آن می شدند (وغالباً هم بدهی خود دا بسیادکم وبسیاد دبر می دادند) برانحطاط و آشفتگی می افزود'۔ در بسیاری از نواحی مانندافر بقای شمال باختری، کرانة شام؛ عراق وشمال ایرانه شهر نشینان بدینسان درمعرس تاخت قبایلl‏ وغلا و آفات ‏ قرادداشتند. ولیکن جهان اسلام به نور یکان دچاداین مصائب نبود ۔ تنوع ونابرابری دد شئون گوناگون زندگی فرهنگی از خصائص قرن چهاددهم میلادی بود ، و لازم است که هرمنطقه ای دا جداگانه بادقت بیشتری مطالعه کنیم تابه کل بهتر پی ببریم ۔ ۲ . مغولها قلمرو شرقی اسلام دا از هند تا سواحل فرات تقسیم و برآن فرمانروایی کردند .

 

 

برای خرید کتاب فلسفه تاریخ ابن خلدون نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

هندوستان مسلمان هم از فرمانروایان ۰ج سا طلب ، سنگدل و ستسگر خود و هم از فقدان بك سنت متبع درحیات معنوی، دستگاء اداری بیا اخلاقیات عمومی دنج می کشید ۔کوشش خاندان ‎۱۳۲۰میلادی) در داه متحد نگاه داشتن هند در قلمرو اقتدار خود هنگامی باناکامی رو بروشد که بنگاله و هندجنوبی را در سال ۱۳۳۹ اذ دست داد۔ اندکی بیش از د۔ سال بم، تجز بة هندوستان مسلمان با آهنگ سریعی آغاز گردید۔ دراين قرن ممالك مستقل مسلمان در دهلی، دکن،بنگاله و کشمیر تشکیل شد۔ اما به علت همین عدم تمر ‎‏ ‏این کشور ها نمی توانستند دد برابر تاخت و تاز همسایگان نیرومند شمالی خود ایستادگی کنند ۔ مثلا در سالهای ۱۳۹۸.۹۹ میلادی که تیمودلنگ ' با سپاهیان جرار خود برشمال هندوستان حمله کرد، آن مرز بوم دستخوش هرج ومرج کامل گردید۔ ماوراءالنهر و شماز ایران که شهرهای آنها درآ بادانی و وفور نعمت با بغداد د دمشق رقابت می کردند جزء سرذمینهابی بودندکه بیش از همه از تاخت و تاز سلجوقیان و مغولان لطمه دیدند ،

در نواحی دیگر ابران فقط ایالت دودافتاد: فارس دد جنوب غربی بودکه توانست روئق اقتصادی و فرهنگی خود دا تاانداز ای حفظ کند'۔ عراق نیز از تاخت وتازهای پی ددیی ، صدمه دیده و موقع خود دا به عنوان مرکز خلافت از دست داده بود ، ولی دد این دوران توانست رونق گذشته خود درا تاحدی بازیابد . اکثر شهرهای آن مانند شمال ایران اکنون و بران شد بودند۰ و آ نهایی که مانند بغداد هنوز دمقی داشتند پیوسته دد ممرض خمار تصرف از خارج ، د همچنین دستخوش خطر شورشهای گاه بگاه تود تهیدست و بیکاری که همواره آماده بودند تا هرچه ‏ استیلاگران یشت سر گذاشته بودند چپاول در آناتولی , عثمانیهاکه ارتش نیرومند و منظمی داشتندکه پیوسته ازخاور تقوبت می شد، همچنان نظر بهسوی باختر داشتند'. آنها تسخیر آسیای صغیر را تقریباً به انجام رسانه بودند , و علاوه برآن ، بالکان را فتح کردند و در ‎‏ ‏مستفر گردیدند ۔ دد بیزانس ،که حالت دفاعی داشت وقرنها فاقد يك ناوگان مؤثر بود، نفاق داخلی وسیل مهاجهان از همه سونیز مزبد برضعف شده بود ۔

موزهای آن اکنون از دیوارهای قسطنطنیه چندان فراتر نمی رفت کشمکش بین عثمانیها و بیزانس براستی برای مصرنعمنی بود۔ مصر از آفت وحشتزای مغولان که در خاور تا ‏ دمشق رسیده بودند» د همچنین از نفوذ مخرب قبائل بدوی عرب وبر بر که در باختر باآن هم مرز بودند در امان ماند۔ حکومت مماليك ترك بر مصر ‎)‏ . ۱۲۵۰) که فرمانروایی خود دا بایا کردن قلمروخود از بقایای صلیبیون ‏ پیروزمندانه دربرابر ابلغاربان مغول آغاز کرد س۔ بنیادهای فرهنگی و سیاسی اسلاف خود دا به میراث بردندکه یکی از آنها بك دستگا۔ اداری بی اندازثکار آمد بود۔ يك عده از فرمانروایان دوداندیش و ‎‏ ‏لایق یکی پس اذ دیگری این بنیاد ها دا دد سراسر قرن سیزدهم و چهارده؟ اور قرن چهاردهم حفظ کردند". در زمان سلطنت آخربن آ نها ۰ ناصر (متوفی بسال ۴۲ میلادی) مصر درز بر فرمانروایی مماليك ترك به اوج کمال اقتصادی وفرهنگی خود رسید , با این وصف زیاده رویهای او تاحدی مسبب چهل سال هرج ‎‏ ‏بودکه یس از فرمانروایی او به وجود آمد و موجب انقراض خاندان ‎‏ آن دوران هرج د ‎‏ مشقات اقتصادی د جنگ خانگی حکمفرما شد۔ سپس در سال ۱۳۸۲ يك خاندان مملوك دیگر روی کار آمد ( ۱۵۱۷ ۔۱۳۸۲ میلادی ) و توانست نظم را اعاده دهد ، و تا اندازه ای ، رونق اقتصادی و فرهنگی کشور تابیش از يك قرن بمد احیاء گردید۔ دردوران‏ به استثنای زمانهای کوتاهی بی نظمی ودسیه۔ چینی ۰ مصر شابدکامر واتر بن و متمدن تر بن کشور دد سراسر جهان اسلام بود ، و با لااقل ابن نظر ابن خلدون و ه۔وطتان او در افریقای ثمال باختری بود۔ مصر برشامات غربی (از جمله فلسطین د اماکن مقدسة ‎‏ و ایالت حجاز و شهرهای مقدس «سکه» و ‎‏ فرهانرو امی می کرد ۔ برسر نوشت بمن تاحدی حاکم بود۔ امرای شامات غربی برای حمابت به مصر روی می آوردند، و فرمانروایان پربشان بغداد از آن باری می خواستند ۔ دد دشت اقتصاد ، مصر انحصار واقعی پرسودتربن, شاهراه بازرگانی آن زمان ‎ هندوستان ، را در دست داشت۔

بادروست داشتن ‎‏ این شاهراه ۰ مصر توانست مخارج دستگاه اداری ، ارتش، و بيك طبق؛ حاکم خوشگنران ‎‏ افراط کار دا تأمین کند ، طبقه حاکمه ای که ذوؤو علاقهاش ‎‏ ماجد  مدارس د بیمارستان موجب فعالیت اقتصادی شدید داخلی گردید ۔ بهسر پرستی بك طبقة اشرافی با ذوق و گشاده دست ، ‎‏ دعلوم اعم از دبنی و دنیوی، روبه پیشرفت گذاشت ۔ مصر مرکز هنری و معنوی ا۔ لام شد' . با مقایسه با اوضاع هرج و مرجی که دد آن هنگام در سرزمینهای د نگر اسلامی حکمفرما بود کامروایی مصر چشم بازرگانان سیاحان و ذائرانی راکه از آن می گذشتند خیره می کرد ۾ و بنان رونق و فر بندگي مصر را در دورترین نقاط

 

 

 

 

دانلود کتاب فلسفه تاریخ ابن خلدون